nieuws

Bavam en Schouten passen mouw aan eisen van AFM

Archief

De twee grote beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars voor het intermediair, Bavam en Schouten Insurance International, hebben hun verzekerden een brief gestuurd naar aanleiding van overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder had bij de behandeling van de vergunningaanvragen voor de WFD enkele problemen rond de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) gesignaleerd.

Op veel bestaande bav-polissen zijn andere activiteiten, zoals kredietbemiddeling en/of makelaardij onroerend goed, meeverzekerd onder de limieten voor de verzekeringsbemiddeling. Volgens de WFD moet het verzekerde bedrag per schadegeval ten minste _ 1 mln bedragen. Voor alle schadegevallen gezamenlijk moet het bedrag per jaar _ 1,5 mln zijn.
Beperking schade
Genoemde wettelijke minimum bedragen gelden echter alleen voor de activiteit verzekeringsbemiddeling, aldus de AFM. De reden hiervoor is dat bij een eventuele schade uit een andere activiteit het uit te keren bedrag voor verzekeringsbemiddeling wordt beperkt. Dit wettelijke minimale verzekerde bedrag geldt voor elke bemiddelaar afzonderlijk. Gebeurt dit niet, dan beperkt een eventuele schade bij de ene bemiddelaar het wettelijk minimum verzekerde bedrag bij een andere bemiddelaar. Er is één uitzondering: de bav-polis bij een collectieve WFD-vergunning.
Oplossing
De AFM stelt dat de bav-polis moet worden aangepast als andere activiteiten als bijvoorbeeld makelaardij o/g onder de limieten voor verzekeringsbemiddeling zijn verzekerd. Ook wanneer de verzekerde bedragen voor de verschillende activiteiten gezamenlijk hoger zijn dan de minimumbedragen uit de WFD is deze aanpassing nodig, aldus de AFM.
Schouten heeft voor dit probleem drie oplossingen geformuleerd:
Voor verzekerden die alleen actief zijn als bemiddelaar in verzekeringen zullen de betreffende polissen vanaf 1 januari 2007 alleen dekking bieden voor de bemiddeling in verzekeringen. De verzekerde bedragen en de premie blijven ongewijzigd.
Voor verzekerden die alleen actief zijn in een andere hoedanigheid dan bemiddelaar in verzekeringen geldt dat de polissen vanaf 1 januari 2007 geen dekking meer bieden voor de bemiddeling in verzekeringen. De verzekerde bedragen en de premie blijven ongewijzigd;
Voor verzekerden die zowel actief zijn als bemiddelaar in verzekeringen als ook in een andere hoedanigheid: de betreffende polissen zullen vanaf 1 januari 2007 worden voorzien van een extra limiet voor de bemiddeling in verzekeringen, gelijk aan de huidige verzekerde bedragen per aanspraak en per verzekeringsjaar. Deze uitbreiding van de polis gaat gepaard met een premieverhoging van 10%.
Rubriekenpolis
Willem Pel van de Bavam merkt op dat de bav-polis van zijn organisatie op dit punt al grotendeels voldeed aan de nieuwe eisen. “Wij hebben per 1 januari dit jaar afzonderlijke rubrieken ingevoerd die overeenstemmen met de verschillende vergunningplichtige activiteiten.”
De Bavam wijst nog wel specifiek op de medeverzekering van het risico ‘bemiddeling bij het tot stand komen van arbo-overeenkomsten’ door middel van een individuele polisclausule (nr. 130). Met uitbreiding van de dekking wordt bereikt dat uitbetalingen onder deze clausule niet in mindering komen op het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag dat per aanspraak en per jaar voor assurantiebemiddeling is voorgeschreven.
Collectieve polissen
De AFM had ook wensen voor gevallen waarin op een polis meerdere (rechts)personen zijn verzekerd in de hoedanigheid van assurantiebemiddelaar. Pel geeft als voorbeeld een eenmanszaak en een BV, waarbij de ondernemer van de eenmanszaak ook directeur-grootaandeelhouder is van de BV. In zijn brief aan de verzekerden stelt Bavam: “Voorzover dat op uw polis van toepassing is, verklaren wij voor de periode tot 1 januari 2008 dat per vergunninghouder per aanspraak en per jaar ten minste het wettelijk minimumbedrag van toepassing zal zijn. Wij verzoeken u ons pas in de loop van 2007, bijvoorbeeld bij het inzenden van het omzetformulier, te laten weten of dit in uw geval van toepassing is, waarna wij in overleg met u zullen bezien op welke manier uw polis kan worden aangepast.”
Voor zover het gaat om een collectieve vergunning kunnen alle onder een collectieve vergunning werkzame assurantiebemiddelaars samen met één verzekering volstaan, hoewel het dan wel zinvol – maar niet wettelijk verplicht – is om na te denken over een hoger verzekerd bedrag dan het wettelijk minimum, aldus de Bavam.
Aanvullende dekking tot 2008
Schouten meldt in zijn brief over de kwestie van meerdere bemiddelaars (rechtspersonen) op één polis: “Wij vonden verzekeraars bereid aanvullende dekking te verlenen per verzekerde bemiddelaar voor de bemiddeling in verzekeringen voor de wettelijke minimum verzekerde bedragen per aanspraak en per jaar als vereist door de WFD. Deze aanvullende dekking geldt voor de periode tot uiterlijk 1 januari 2008. De definitieve aanpassing van deze polissen volgt in de loop van 2007 op basis van een individueel aanpassingsvoorstel.”
Dekkingsgebied
Op grond van de WFD moet er dekking zijn voor assurantiebemiddeling binnen het grondgebied van de Europese economische ruimte (EER), dat groter is dan dat van de Europese Unie (EU). Voor de Bavam-polis betekent dit feitelijk uitbreiding met de staten Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. “Let op, een nevenvestiging buiten Nederland blijft onverzekerd”, aldus Bavam.
Voor Schouten is op dit punt geen aanpassing nodig, omdat voor bemiddeling in verzekeringen standaard ‘werelddekking’ wordt geboden, behalve de VS en/of Canada. Maar, zo waarschuwt Schouten: “Vestigingen buiten Nederland zijn niet zonder meer (mede)verzekerd.”

Reageer op dit artikel