nieuws

Bank verstrekt onzorgvuldig informatie over wijzigingen arbeidsongeschiktheidspremie

Archief

Bank verstrekt onzorgvuldig informatie over wijzigingen arbeidsongeschiktheidspremie

Een cliënt van een bank is ongeneeslijk ziek en ontvangt sinds juni 1994 een aww-uitkering. Op grond van deze arbeidsongeschiktheid veronderstelde hij aanspraak te kunnen maken op kwijtschelding van de resterende geldschuld van een hypothecaire geldlening die hij in 1977 met de bank overeenkwam. De bank wilde de aanspraak niet honoreren. Zij wees erop dat de man was ingelicht over wijzigingen van de voorwaarden in 1987, waaronder de gewijzigde kwijtscheldingsbepalingen.
De bank had de cliënt op 19 januari 1987 een brief gestuurd, waarin de man werd voorbereid op de op handen zijnde veranderingen van de kwijtscheldingsbepalingen. In een brief d.d. 15 juli 1987 werd de cliënt uitgebreid geïnformeerd over de verlenging van de lening. Bijgevoegd was een vragenformulier waarin de cliënt kon aangeven tot welk percentage hij zich tegen arbeidsongeschiktheid wilde verzekeren. Er werd bij vermeld dat de bank bij niet-reageren ervan uitging dat de cliënt niet meer verzekerd wilde zijn tegen arbeidsongeschiktheid. De cliënt zegt deze brief niet te hebben ontvangen.
In een verlengingsvoorstel van 21 september 1987 verwees de bank nogmaals naar de gewijzigde bepalingen in een bijgevoegde clausule. Volgens de bank had de man behalve uit de brieven, ook uit de verlaging van de premie kunnen opmaken dat het arbeidsongeschiktheidsrisico niet langer gedekt was.
De cliënt brengt daar tegenin dat de premie vanaf oktober 1987 met een percentage van de resterende hoofdsom wordt aangeduid in plaats van met een concreet bedrag, zoals voorheen gebruikelijk was. Bovendien zou het premieverschil niet zo in het oog springend geweest zijn dat hij had kunnen zien dat het risico gewijzigd was.
De Geschillencommissie Bankbedrijf wijst erop dat de cliënt het verlengingsvoorstel d.d. 21 september 1987 heeft ondertekend, zodat de partijen in beginsel aan de overeenkomst zijn gebonden. De bank kon volgens de commissie echter niet overtuigend aantonen dat de cliënt de brief van 15 juli had ontvangen. Het premieverschil was bovendien voor de man onvoldoende kenbaar.
De commissie komt op grond hiervan tot de conclusie dat de bank niet alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen. De commissie stelt bij bindend advies dat de bank f 50.000 aan de cliënt moet vergoeden.
Geschillencommissie Bankbedrijf nr. A9585
Bank nalatig in advisering cliënte
Een vrouw ging ervan uit dat zij bij haar bank verzekerd was tegen de schade die zij op 8 november 1994 aan een derde toebracht, wat niet het geval bleek. De schuld hiervan lag volgens de bank bij de cliënte zelf.
De cliënte wilde enkele dagen na haar huwelijk in 1993 de tenaamstelling van diverse rekeningen wijzigen, en bekijken of er aanpassingen van het verzekeringsdossier nodig waren. De bank deelde enige dagen later telefonisch mee dat alles in orde was. Tot haar verbazing wilde de bank het volgende jaar de schade na een ongeval, een bedrag van f 2.612,37 niet vergoeden. Ze bleek niet WA-verzekerd.
De cliënte vond dat de bank als tussenpersoon ernstig in gebreke was gebleven. De bank bracht daar tegen in dat de vrouw nooit expliciet had verzocht om een aansprakelijkheidsverzekering, of om de alleenstaande-polis van haar man te veranderen in een gezinspolis. Een telefoontje dat alles in orde was, was volgens de bank bovendien niet de gebruikelijke procedure bij een nieuwe verzekering.
De Geschillencommissie was van mening dat de lezing van de cliënte van het gebeurde haar aannemelijk voorkwam. De verzekeringspolis en bijbehorende voorwaarden van de echtgenoot van de cliënte behoefden bij de vrouw geen zodanige twijfel te wekken dat zij nader had moeten informeren. De bank was volgens de commissie nalatig geweest in haar advisering van de vrouw, en moest daarom alsnog de schade van f 2.612,37 vergoeden.
Geschillencommissie Bankbedrijf nr. A955107
Bank neemt ten onrechte genoegen met één handtekening
Een bank boekt elke maand een bedrag over naar de ex-partner van de rekeninghoudster, ondanks het ontbreken van haar handtekening. Pas na 23 maanden volgt een reactie van de cliënte op deze onterechte overboekingen, bijna een jaar na het verstrijken van het betwistingsrecht.
De gescheiden vrouw merkt dat haar bank nog steeds elke maand een verzekeringspremie van f 21,92 van haar rekening overboekt naar haar ex-echtgenoot. Met de bank was in januari 1992 overeengekomen dat afboekingen van de betreffende rekening alleen gelden als ze van de handtekening van zowel de vrouw als de ex-man zijn voorzien. In december 1993 doet de vrouw haar beklag bij de bank.
De bank wijst erop dat de vrouw 23 maanden na de onterechte eerste overboeking reageert, dus elf maanden nadat het betwistingsrecht van twaalf maanden afliep. De bank is bereid de bedragen die na haar klacht nog steeds werden overgeboekt, terug te storten. De vrouw vindt dat ze recht heeft op restitutie van alle overboekingen waarop haar handtekening ontbreekt.
De Geschillencommissie is van oordeel dat de vrouw recht heeft op restitutie van de overmakingen tot twaalf maanden voor ze bij de bank aan de bel trok, dus vanaf december 1992.
Een tweede klacht van de vrouw werd niet gehonoreerd. De bank spiegelde een gunstige verlengingsofferte voor, toen de cliënte in november 1993 kenbaar maakte een verlengingsofferte bij een andere bank op te vragen. Ondanks verscheidene telefoontjes gaf haar bank pas op 29 december 1993 de nieuwe condities door, die op 1 januari 1994 in zouden moeten gaan. Door deze trage afhandeling zou de vrouw schade hebben geleden.
De bank weet de trage afhandeling aan het uitblijven van een taxatierapport van het huis van de vrouw. De cliënte was bovendien moeilijk bereikbaar. De bank vond het daarnaast vreemd dat haar cliënte niet meteen op de verlengingsofferte van de andere bank was ingegaan, als de voorwaarden, zoals de vrouw beweerde, zo aantrekkelijk waren.
De Geschillencommissie is over deze klacht van mening dat de vrouw niet heeft aangetoond dat ze nadeel heeft geleden. Van een schadevergoeding kan daarom geen sprake zijn.
Geschillencommissie Bankbedrijf nr.A9520

Reageer op dit artikel