nieuws

Bank moet fout in premie- berekening vergoeden

Archief

Een bank maakt in een hypotheekofferte een fout in de premieberekening voor de levensverzekering. Als de consument het aanbod geaccepteerd heeft, blijkt de premie hoger uit te vallen. De bank beroept zich erop dat zij het aanbod heeft gedaan onder voorbehoud van acceptatie van de levensverzekeraar. De consument eist een schadevergoeding van de bank.

In de hypotheekofferte biedt de bank een partnerverzekering aan voor een bedrag van f 1,85 per / 10.000 verzekerd kapitaal (niet-rokerstarief). De looptijd van de hypotheek is dertig jaar. De consument gaat akkoord met dit tarief en accepteert het aanbod.
Een jaar later bericht de bank dat de levensverzekeraar de verzekering heeft geaccepteerd, maar wel tegen een tarief van f 2,96 per f 10.000. De bank geeft in een brief toe dat zij zich heeft vergist. De premie in de offerte hoorde bij een looptijd van twintig jaar, in plaats van dertig jaar.
Schade
De consument meent dat hij door de hogere premie schade lijdt en dat de bank deze volgens hem moet vergoeden. De consument heeft destijds zorgvuldig afgewogen bij welke maatschappij hij een verzekering zou sluiten.
Na vergelijking van diverse hypotheken en gecombineerde verzekeringen concludeerde de hypotheekadviseur van de consument dat de offerte van de bank de beste was. De door de bank geoffreerde premie betekende dat hij voor een gecombineerde dekking en een verzekeringsduur van dertig jaar f 213 per jaar verschuldigd zou zijn. Bij een andere verzekeraar zou de consument voor dezelfde periode f 216 per jaar moeten betalen. Hij hoefde derhalve bij de offerte van de bank niet bedacht te zijn op een vergissing.
De consument eist dat de bank het verschil vergoed tussen de ‘offertepremie’ en de door de verzekeraar geaccepteerde premie voor een periode van dertig jaar. Dit komt totaal op f 6.51,60, exclusief het renteverlies.
Volgens de bank lijdt de consument echter geen schade door de verkeerde premieberekening. Immers, als de bank de vergissing niet zou hebben gemaakt, zou aan de consument conform de norm van de verzekeraar de premie van f 2,96 per f 10.000 verzekerd kapitaal geoffreerd zijn. De consument had dan de keuze om deze te accepteren, of te weigeren. Deze mogelijkheden heeft de consument volgens de bank nog steeds. De bank voert aan dat zij de klant gewezen heeft op de mogelijkheid om de verzekering met onmiddellijke ingang op te heffen, maar door de combinatie met een hypotheek acht de consument dit niet meer mogelijk.
Voorbehoud
Tegenover de Geschillencommissie Bankbedrijf beroept de bank zich erop dat zij slechts optreedt als tussenpersoon en dat zij de offerte gedaan heeft onder voorbehoud van finale acceptatie door de verzekeraar. Volgens de bank is het voorbehoud juist gemaakt met het oog op eventueel door de bank te maken fouten, zoals de verkeerde premieberekening.
De consument meent dat het voorbehoud niet gemaakt wordt voor vergissingen voor de bank, maar omdat de premies gebaseerd zijn op een goede gezondheid van de verzekerde en op een bepaalde leeftijd van de verzekerde. De verzekeraar maakt volgens hem het voorbehoud voor het geval er bij keuring sprake zou zijn van een minder goede gezondheid.
Oordeel Commissie
De Commissie oordeelt dat de bank zich niet op het voorbehoud kan beroepen. “Hoewel de tekst van het voorbehoud ruimte laat voor discussie omtrent de reikwijdte ervan, dient naar het oordeel van de Commissie het voorbehoud aldus te worden geïnterpreteerd dat daarmee niet wordt gedoeld op fouten als de onderhavige.”
Verder meent de Commissie dat de bank de fout niet tijdig hersteld heeft, met als gevolg dat het voor de consument redelijkerwijs niet meer mogelijk was om te kiezen voor betere alternatieven die eerder wel voorhanden waren.
Zijn was van oordeel dat de bank schadeplichtig is. Rekening houdend met de duur van de verzekering, de vergelijkbare aanbiedingen van andere verzekeraars, en de contante waarde van de door de consument geleden schade, moet de bank f 1.500 betalen. Geschillencommissie Bankzaken nr. B96.053

Reageer op dit artikel