nieuws

Assurantiereserve voor arbeids- ongeschiktheidsrisico van dga

Archief

De FIOD heeft een nieuw onderzoek verricht naar het arbeidsongeschiktheidsrisico van een directeur-grootaandeelhouder (dga). Conclusie is dat voor dit risico een assurantiereserve voor eigen risico kan worden opgebouwd.

Het onderzoek, stammend uit 1994, richt zich op het risico van arbeidsongeschiktheid bij vennootschappen die een toezegging hebben gedaan aan hun dga om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid loon door te betalen. De conclusie is dat dit risico in belangrijke mate is verzekerd. Vorming van een reserve assurantie voor eigen risico is daarom geoorloofd.
De reserve mag gevormd worden voor zowel het A-risico (eerstejaarsrisico) en het B-risico (na-eerstejaarsrisico). De toezegging moet, in het kader van de totale arbeidsbeloning, wel als zakelijk worden aangemerkt. Ook moet bij de bepaling van de hoogte van de dotatie aan de reserve, rekening worden gehouden met een eventueel privé door de dga afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Bij FIOD/Documentatie, telefoon 023-546.13.43, is het rapport (bestelnummer RAER 94G0029) à f 10 te bestellen.
Nieuwe rapporten
Over het onderwerp reserve assurantie eigen risico zijn diverse nieuwe rapporten verschenen. Toeleveringsbedrijven in de metaal kunnen voor machineschade en machinebedrijfsschade aan CNC-gestuurde machines geen assurantiereserve opbouwen. Voor het computerschaderisico kan dit wel (RAER 960021 A, B en C).
Voor het risico van machine- en machinebedrijfsschade bij rolvormmachines kunnen metaalverwerkende bedrijven geen assurantiereserve opbouwen (RAER 960022 A en B). Voor dezelfde risico’s, aan extrusiepersen, kunnen aluminiumverwerkende bedrijven wel een reserve vormen (RAER 950030 A en B).
Voor groothandelaren in vis is het kredietrisico voor binnen- en buitenland onderzocht (RAER 950032). Voor het buitenlandse risico kan voor bepaalde landen wel reserve worden gevormd. Voor het transportrisico kunnen importeurs van wijn en gedistilleerd assurantiereserve opbouwen (RAER 950035).
In het rapport RAER 93G1017 is aangegeven welke tuinders met gewassen onder glas, voor welke gewassen een assurantiereserve voor gewasschade kunnen opbouwen. Vleesvermeerderingsbedrijven van pluimvee kunnen in het rapport RAER 900010 zien voor welke dierenziekterisico’s zij een reserve kunnen vormen.
Ten slotte blijkt uit onderzoek dat grafische bedrijven het bovenwettelijke deel van het ziekterisico in belangrijke mate hebben verzekerd. De niet-verzekerde bedrijven kunnen voor dit risico dus een assurantiereserve vormen (RAER 960008).

Reageer op dit artikel