nieuws

ASR zeer tevreden over eerste jaargang

Archief

“Alle drie de werkmaatschappijen hebben prima gepresteerd”, aldus een opgetogen bestuursvoorzitter mr. Carlo de Swart bij de presentatie van de eerste jaarcijfers van de ASR Verzekeringsgroep. Bij deze nieuwe holding van Stad Rotterdam, De Amersfoortse en (voor 70%) de Europeesche is afgelopen jaar een nettowinst geboekt van f 224,1 mln, een stijging van 42,8% in vergelijking met 1996.

Bij genoemde winststijging wordt aangetekend, dat die voor f 18,4 mln het gevolg is van de toename van het belang in De Amersfoortse. Daarnaast was er een bijzondere beleggingsbate van ongeveer f 7,2 mln (na belastingen). “Los van deze twee effecten steeg de nettowinst met 26,5%”, licht ASR toe.
De omzet groeide met 15,8% tot f 5.259 (4.542) mln; het totale premie-inkomen steeg met 17,4% tot f 3.751 (3.194) mln.
Leven
In de levensector groeide het premie-inkomen met 26,5% tot f 1.993 (1.575) mln. Het resultaat voor belastingen steeg met 32,3% tot f 155,4 mln.
Gemeten in verzekerd kapitaal bedroeg de totale productie van de levenbedrijven f 8,9 (8,1) mld, een stijging van bijna 10%.
De hypotheekmarkt fungeert voor ASR als belangrijke aanjager voor de levenproductie, in 1997 tot een verzekerd kapitaal van f 1,8 mld. De samenwerking met Kempen & Co op het gebied van beleggingsfondsen werd door bestuursvoorzitter Carlo de Swart “zeer succesvol” genoemd.
Schade
Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen steeg met 8,6% tot 1.758 mln. Bijna de helft hiervan is opgebracht door de branche Ongevallen en ziekte (f 858 mln).
In ziekteverzuimverzekeringen werd bij een premie-inkomen van f 150 mln een verlies geleden van circa f 15 mln. “Geen enkele verzekeraar heeft op deze geprivatiseerde markt ook maar één stuiver verdiend”, aldus De Swart, die dit toeschreef aan een te lage inschatting van de risico’s (omdat in veel gevallen onvolledige gegevens beschikbaar waren) en de felle prijsconcurrentie.
Per 1 januari zijn de premies over de hele linie met 10% verhoogd en in enkele grote contracten gingen de premies nog sterker omhoog op grond van de zogeheten experience-rating. Hij verwacht voor 1998 in ziekteverzuimverzekeringen een premiegroei van f 20 mln à f 25 mln. Het resultaat zal naar De Swart hoopt dicht bij de nul uitkomen.
Ziektekosten
In ziektekosten is de premie minimaal met 6% verhoogd. “We doen niet meer mee in de slag om de collectieve contracten”, aldus De Swart. Hij maakte duidelijk dat je als ondernemer winst wil maken en daarvoor ziet ASR momenteel in die collectieve markt geen mogelijkheden.
Het gegeven dat in de ziekteverzuimsfeer verlies werd geboekt en dat in ziektekosten min of meer quitte werd gespeeld leidt tot de conclusie dat er een fraai resultaat is geboekt in de aov- en ongevallentekening. Hier is het resultaat gestegen van ongeveer f 75 mln naar ca. f 90 mln. Voor wat betreft de andere schadeverzekeringen, is ASR zeer tevreden over het resultaat uit Motorrijtuigen, dat uitkwam op f 24,0 (8,5) mln. Het WA-resultaat was in 1996 nog negatief (f -0,6 mln) maar kwam nu uit op f 12,8 mln; dit is zelfs nog beter dan het casco-resultaat dat toenam van f 9,1 mln naar f 11,2 mln.
Bancaire activiteiten
Aan nieuwe hypothecaire geldleningen werd in 1997 voor f 2,9 (2,2) mld gesloten. De door ASR beheerde portefeuille had eind 1997 een omvang van f 12,6 (11,2) mld, waarvan als eigen portefeuille f 7,9 (6,9) mld en voor derden f 4,7 (4,3) mld.
Ondanks de relatief lage rentestand groeide het aantal spaarrekeningen bij de SR-Bank tot boven 100.000. Vooral de groei van het aantal spaarloonrekeningen was opvallend. De winst voor belastingen groeide met 16,9% tot f 34,6 (29,6) mln.
Beleggingswinst
Op aandelen werd een beleggingswinst van f 166,4 mln geboekt. Het overgrote deel hiervan is aangewend om diverse voorzieningen te versterken. Voor IT-, euro- en millenniumaspecten werd f 49,2 mln gereserveerd, voor VAR f 10 mln, vut en pensioen f 10,2 mln.
Mr. Carlo de Swart: “Geen enkele verzekeraar heeft ook maar één stuiver op de ziekteverzuimverzekering verdiend”.
Opties-succes
De florissante ontwikkeling van de aandelenkoers van ASR heeft de drie leden van de raad van bestuur in de afgelopen maanden op papier meer dan vier ton per persoon opgeleverd. Dit is voor hen het resultaat van de eind vorig jaar geïntroduceerde opties-regeling voor de ASR-medewerkers, die inmiddels twee afleveringen heeft beleefd. De medewerkers op de werkvloer konden per keer 100 opties krijgen, het middenkader 400, het hoger kader 750 en voor directieleden waren er enkele duizenden beschikbaar. Meer dan 90% van de in aanmerking komende medewerkers (langer dan twee jaar in dienst) maakt er gebruik van. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers onthulde De Swart desgevraagd (“Wij hebben niks te verbergen en u kunt dat straks toch in het jaarverslag zien.”) dat de leden van de raad van bestuur elk per keer 8.000 opties is toebedeeld.
ASR 1997 1996 ———————————– (in f mln) Omzet 5.259 4.542 Totaal aan premies 3.751 3.194 Beleggingsopbrengst 1.508 1.348 Nettowinst 224 157 Levenpremies 1.993 1.575 w.v. period. premies 1.142 1.024 in guldens 919 852 unit-linked 223 172 koopsommen 851 551 in guldens 708 507 unit-linked 143 44 Brancheres. Leven 155,4 117,5 Schadepremies 1.758 1.619 w.v. ong. en ziekte 858 776 motorrijtuigen 424 407 transport 88 87 brand 208 201 overige 180 148 Brancheresultaat Schade 109,9 92,7 w.v. ong. en ziekte 74,3 74,2 motorrijtuigen 24,0 8,5 transport 2,3 2,5 brand 3,3 3,1 overige 6,0 4,4

Reageer op dit artikel