nieuws

ASR kiest voor winst boven omzet

Archief

ASR kiest voor winst boven omzet

Winst boven omzet was vorig jaar het parool bij ASR Verzekeringsgroep. Het in juni 280 jaar bestaande concern koos voor een verscherpt acceptatiebeleid, hetgeen zich vertaalde in een forse daling van het aantal koopsommen, en hogere premies of beëindiging van verliesgevende collectieve schadeverzekeringen.
ASR Verzekeringsgroep (Stad Rotterdam, Amersfoortse, Europeesche en Woudsend) bleef vorig jaar onder de omzetgrens van f 6 mld, onder meer als gevolg van f 211 mln premiederving door verkoop van de bedrijven Belstar en Luxstar, een forse terugloop in de verkoop van koopsompolissen en beëindiging van verliesgevende collectiviteiten in Motorrijtuigen en Ziektekosten.
De bedrijfskosten stegen naar ruim f 396 (377) mln, waarvan f 225 mln (+5,7%) in het schadebedrijf en f 148 mln (+2,7%) in het levenbedrijf.
De nettowinst groeide met bijna 65% tot f 470,2 (285,8) mln, inclusief een boekwinst van f 124,4 mln door de verkoop van het belang in de Nationale Investerings Bank (NIB). Exclusief deze eenmalig opbrengst beliep de nettowinst f 345,8 mln (+21%).
Ook werd het belang in participatiemaatschappij Alpinvest verkocht, hetgeen f 45 mln opleverde. Deze verkoopwinst en de vrijval van de voorziening voor het millenniumrisico van f 51,5 mln worden evenwel in de jaarrekening 2000 verantwoord.
Koopsommen
De forse terugloop in koopsommen – van f 1.266 mln naar f 727 mln – leidde vorig jaar tot een daling van het premievolume van het levenbedrijf tot f 2.023 (2.497) mln. De omzet in guldensverzekeringen nam af tot f 1.494 (1.977) mln; daarentegen steeg die van unit-linkedpolissen licht naar f 529 (520) mln.
Dit jaar houdt De Swart, “nu het nog kan”, rekening met een extreem hoge productie in koopsommen. “De productie over de eerste maanden laat zien wat dat betreft het wel goed zit.”
De magere verkoop van vijftig koopsommen met in totaal f 0,5 mln brutopremie via de jongste loot aan de ASR-stam, de virtuele verzekeraar Basic-life, noemde De Swart niet teleurstellend. “Basic-life bevindt zich nog in de opstartfase. De introductie van het concept vindt nu bij de vijfhonderd aangesloten tussenpersonen plaats.” Voor dit jaar gaat het groeiscenario uit van achthonderd koopsomposten. “Eind dit jaar zullen bovendien alle levenproducten via Basic-life moeten worden aangeboden”, aldus De Swart. Hij zei verder in gesprek te zijn met buitenlandse verzekeraars over export van het virtuele verkoopconcept.
Investeringen
Voor dit jaar zegt ASR een potje te hebben van f 136 mln voor investeringen, vooral voor Internet-achtige toepassingen. “Van dit bedrag is f 36 mln nodig voor de euroconversie. De overige f 100 mln is beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe web-enabled systemen, en dat is meer dan voldoende”, aldus De Swart.
Zo wordt gekeken naar meer ondersteuning en service voor de tussenpersoon en eindconsument. “Er wordt gedacht aan het verstrekken via Internet van schade-aangifteformulieren en declaratieformulieren voor ziektekosten. Verder wordt er door verzekeraars en intermediair nog onnodig veel dubbel werk gedaan. Die kostenbesparing die daarmee gemoeid is, kan in de vorm van premiekorting worden doorgegeven aan de consument.”
Ziekteverzuim
In het schadebedrijf domineert de branche Ziekte en ongevallen met 53% van de totale brutopremie en 75% van het resultaat. De in 1998 zwaar verliesgevende ziekteverzuimtekening (f -26 mln) kwam vorig jaar op nul uit bij een brutopremie van f 283 (213) mln.
De verbetering van het resultaat was te danken aan forse premieverhogingen tot 30% en schadebeperkende maatregelen. “Onder meer zijn 150 stoplosscontracten met in totaal f 4 mln brutopremie beëindigd”, lichtte vicevoorzitter Jacques van Eck toe. Begin dit jaar zijn de premies wederom met zo’n 15% opgetrokken. “We gaan hiermee door totdat er in dit segment een bevredigend resultaat wordt behaald”, aldus Van Eck.
Van invloed op de uitkomsten voor dit jaar is ook de voortvarendheid waarmee ASR de reïntegratie aanpakt. Het concern heeft onder meer een ‘belang’ van 33% genomen in stichting Keerpunt, waarin ook Nationale-Nederlanden en SFB participeren. “We hebben verder plannen voor oprichting van een reïntegratiebedrijf, eventueel in samenwerking met derden. Dat bedrijf zal overigens niet eerder dan volgend jaar operationeel zijn”, aldus Van Eck. Hij betoogde dat ASR “niet harder, maar wel veel sneller werkt”.
Criminaliteit
In de motorrijtuigentekening was het resultaat sterk wisselend. Tegen een forse verbetering van het WA-resultaat (van f 4,3 naar f 17,7 mln) stond een scherpe daling van de uitkomsten in de cascotekening (van f 2,7 naar f -10,3 mln).
Volgens De Swart is dit het gevolg van opnieuw toenemende criminaliteit en ruitschades. De schadelast door ruitschade steeg met 19%, zei De Swart. “Dat komt neer op f 4 mln meer dan vorig jaar. Die stijging is wellicht toe te schrijven aan een fraudecomponent: garages die bereid zijn om een niet-gedekte schade als ruitschade op de rekening te zetten. Ook de schadelast door diefstal van en inbraak in auto’s is met zo’n f 6 mln gestegen”.
In de overige branches waren de resultaten eveneens wisselend. Brand en Varia boekten beduidend hogere technische resultaten; het resultaat Transport werd bijna gehalveerd bij een lager brutopremie-inkomen.
Hypotheekrecord
Het bankbedrijf boekte “een absoluut record” in de productie van nieuwe (woning)hypotheken. Aan nieuwe leningen werd voor f 5,5 (4,3) mld verstrekt, een stijging van 28% (48%). De portefeuille nam toe tot f 17,8 (15,0) mld, waarvan in eigen beheer f 11,0 (9,4) mld en voor rekening van derden f 6,8 (5,6) mld.
Het risicoprofiel van de portefeuille is door een scherp acceptatiebeleid en ruime voorzieningen “zeer veilig”, aldus de Swart. “De leencapaciteit is bij ons beperkt tot een maximum van vier keer het brutojaarsalaris, en zeker geen zeven of acht keer, wat in dit marktsegment ook voorkomt.”
Het aantal dagelijks opvraagbare spaarrekeningen bij ASR Bank steeg – mede dankzij het bedrijfssparen – met 43% (25%) naar ruim 164.000 (115.000). De totale ingelegde gelden beliepen eind vorig jaar f 1,4 (1,2) mld.
De kosten van ASR Bank stegen met 16,5% naar f 23,3 (20,0) mln. Het brutoresultaat verbeterde tot f 50,0 (41,7) mln. ASR Verzekeringsgroep 1999 1998 omzet 5.888 6.033 w.v. brutopremie 4.101 4.367 beleggingsopbrengst 1.787 1.667 nettowinst 346 286 Levenbedrijf brutopremie 2.023 2.497 w.v. periodiek 1.296 1.231 koopsommen 727 1.266 in guldens 1.494 1.977 unit-linked 529 520 technisch resultaat 194 167 brutowinst 257 213 Schadebedrijf brutopremie 2.078 1.870 w.v. ziekte/ongevallen 1.097 944 motorrijtuigen 485 451 transport 70 75 brand 221 211 overige varia 205 189 technisch resultaat 136,6 116,5 w.v. ziekte/ongevallen 102,7 88,9 motorrijtuigen 7,4 7,0 transport 4,5 8,0 brand 12,8 8,7 overige varia 9,2 3,9 brutowinst 175 150 Bankbedrijf opbrengsten 73,3 61,7 brutowinst 50,0 41,7 medewerkers 2.325 2.270
Beleggingshypotheek van ASR en Kempen
ASR Bank komt begin mei met een beleggingshypotheek gekopppeld aan een beleggingsrekening op de markt. de producten zijn ontwikkeld in samenwerking met partner Kempen & Co waarmee de verzekeraar een strategische alliantie heeft. De Amsterdamse effectenbank Kempen verleent ook medewerking aan de oprichting van ASR Vermogensbeheer, een nieuw bedrijf dat nog dit jaar operationeel moet zijn, aldus De Swart.

Reageer op dit artikel