nieuws

Arag stapt af van formule ‘alles is gedekt behalve…’

Archief

Deze maand introduceert rechtsbijstandverzekeraar Arag nieuwe produkten voor motorrijtuigen en voor particulieren. Daarbij stapt de maatschappij af van de formule dat alle rechtsgebieden gedekt zijn, uitgezonderd met name genoemde deelgebieden. Daarmee wijkt de maatschappij af van de lijn van de branche.

Het concept van de nieuwe polissen is ter beoordeling voorgelegd aan circa honderd zogenaamde kernrelaties, waarmee een bijzondere vorm van samenwerking tot stand is gebracht.
Kernrelaties
Binnen de uitgezette koers naar 2000 heeft Arag een onderscheid aangebracht in haar intermediair: 1300 tussenpersonen worden behandeld als kernrelaties en de overige 2200 als gewone tussenpersonen. De kernrelaties streven een grotere omzet na in rechtsbijstandverzekeringen en maken rendementsafspraken met Arag. Ze ontvangen van Arag een compleet pakket diensten op het terrein van maatwerk, verkoop en kennis.
De kernrelaties zijn goed voor circa 80% van het premie-inkomen van Arag uit het provinciale intermediair. De andere categorie zijn geen tweederangs tussenpersonen geworden, maar ze krijgen minder aandacht, benadrukt algemeen directeur mr P.F. Heuperman.
Arag gaat ten aanzien van haar drie hoofdprodukten bij de verkoop meer het accent leggen op de verzekering voor particulieren en voor motorrijtuigen en minder op bedrijfsrechtsbijstand.
Bovemij
Arag heeft in 1994 de volmacht ingetrokken van Bovemij Intermediair in verband met het slechte rendement. De volmacht was goed voor een premie-inkomen van f 1,8 mln per jaar. Ook treedt de rechtsbijstandverzekeraar sinds 1994 niet meer op als verzekeraar/herverzekeraar voor Univé resp. OLM, waarmee f 1,2 mln resp. f 0,8 mln premie-inkomen gemoeid waren.
Desondanks groeide het premie-inkomen van Arag in 1994 met ruim 9% tot f 70 mln. Hiervan komt f 44 mln uit het provinciale intermediair en de rest uit volmachten en herverzekering, aldus Heuperman.
Arag heeft in 1994 het advocatennetwerk afgerond waarvan de opbouw in 1993 werd gestart met het oog op verlaging van de advocatenkosten. Het landelijk gespreide netwerk omvat 26 kantoren. Op basis van een standaardcontract betaalt Arag aan een aangesloten kantoor f 350.000 per jaar voor 125 zaken van een gemiddelde behandelingsduur. Het was volgens Heuperman niet moeilijk om tegen dit tarief kantoren te contracteren. “We hoefden niet te werven. Het is geen ‘uitknijpcontract’. Er zit een ruimte in van 20%”. Volgend jaar zal volgens de directeur van Arag hetzelfde tarief worden gehanteerd.
Volgens hem is binnen de branche sprake van een toenemende concurrentie. Die is mede veroorzaakt door het wegvallen van prijs- en produktafstemmingen binnen de branche als gevolg van de anti-kartelbepalingen van ‘Brussel’. Heuperman is niet helemaal gerust op de positieve ontwikkeling van de branche op lange termijn, nu maatschappijen eigen wegen kiezen. De sector is relatief jong en is snel gegroeid, heeft nog geen grote ervaringen met schade-ontwikkelingen en heeft nog geen afgewogen calculatie.
Reorganisatie
De inspecteur en de acceptant bij Arag heten nu accountmanager en relatiebeheerder en werken sinds kort binnen de nieuwe afdeling Arag Service Desk in één duo dat gezamenlijk een groep kernrelaties bedient. Hierdoor is de ingang voor het intermediair directer en gemakkelijker.
Door de reorganisatie bij de maatschappij is de afdeling juridische dienstverlening operationeel geheel gescheiden van de verzekeringsactiviteit. Daardoor hoeven de juridische medewerkers binnen de afdeling rechtshulp zich niet meer uit te spreken over dekking en andere verzekeringskwesties. Ze ontvangen een zaak van de verzekeraar ter directe behandeling, zoals dat ook gebeurt bij een advocaat of andere dienstverlener, en zijn verantwoordelijk voor een correcte en adequate afwikkeling.
Arag papierloos
Als sluitstuk van de operatie om de kosten te reduceren, wordt in juni van dit jaar het begin gemaakt met de invoering van een papierloos kantoor. “Midden 1996 moet Arag geheel papierloos zijn”, aldus Heuperman. Alle informatie wordt dan electronisch opgeroepen.
De hele operatie zal de produktiviteit met 30% vergroten. Dat blijkt volgens Heuperman ook uit de vermindering van het aantal personeelsleden.
Het gemiddeld aantal personeelsleden daalde van 308 tot 286 personen (-7%), meldt het jaarverslag over 1994. Ook het aantal schademeldingen daalde met dat percentage.
De winst na belasting beliep f 120.000, na een tekort van f 3,7 mln over 1993.
Arag Rechtsbijstand 1994 1993 (in f mln) premie 69,0 63,2 schadekosten 40,0 45,3 bedrijfskosten 29,4 27,8 w.v. acquisitiekosten 18,4 16,8 technisch resultaat -0,3 -7,6 resultaat voor belasting 0,2 -5,6 eigen vermogen 18,0 17,8 vereiste solvabiliteit 11,8 10,8 balanstotaal 90,7 91,9

Reageer op dit artikel