nieuws

Aov-premie door nieuwe grond- slagen gemiddeld 22% hoger

Archief

Door de nieuwe premiegrondslagen voor de individuele aov, gaan ouderen gemiddeld minder en jongeren een stuk meer premie betalen. Ook heeft het Verbond de modelpolis vernieuwd.

De huidige premiegrondslagen voor de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dateren van 1992. De grondslagen moesten nodig worden herzien. Onder meer omdat verzekeraars sinds 1995 steeds meer het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ zijn gaan hanteren. Dit criterium levert namelijk, ten opzichte van de criteria ‘passende arbeid’ en ‘gangbare arbeid’, meer invalidering op de polissen op.
De aanleiding voor het Verbond van Verzekeraars om de premiegrondslagen te herzien, is dat het CVS (het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond), nieuwe inschattingen heeft gemaakt voor invalideringskansen (op grond van cijfers over 1994-1999), revalideringskansen, beroepsklasseverhoudingen en wachttijdfactoren. @PLI = De tweede aanleiding voor de herziening is de aanpassing aan de nieuwe rekenrente van 3% (was 4%) voor de VPU (Voorziening Periodieke Uitkeringen). Doordat de rentecomponent omlaag gaat terwijl de totale voorziening gelijk blijft (hierover zijn afspraken met de Verzekeringskamer), moet dit worden gecompenseerd door een hogere premie. In verband met de nieuwe rekenrente had het Verbond vorig jaar al geadviseerd de premies voor de collectieve aov’s met ingang van 2000 te verhogen.
Zeker 20% verhoging
Het Verbond heeft, voor de individuele aov, premietabellen vervaardigd voor de A- en de B-rubriek. Er zijn tabellen, per leeftijdjaar, voor de drie arbeidsongeschiktheidscriteria – passende arbeid, gangbare arbeid en beroepsarbeidsongeschiktheid – plus een neutrale tabel. Het gaat om netto-risicopremies; de verzekeraars – die overigens niet verplicht zijn de premievoorbeelden te volgen – moeten daar componenten voor solvabiliteitsbeslag en bedrijfskosten aan toevoegen.
Volgens het Verbond is bij de nieuwe premievoorbeelden de premiebandbreedte tussen de beroepsgroepen toegenomen. Voor beroepsklasse 4 pakt de premiewijziging hoger uit dan voor beroepsklasse 1.
Volgens Frank Romein, directeur van De Amersfoortse, hebben de nieuwe grondslagen vooral tot gevolg dat “de premies voor ouderen omlaag gaan en dat de premies voor jongeren een stuk duurder worden”. Gemiddeld zullen de premies volgens hem 22% hoger gaan uitpakken.
Het is de bedoeling dat de nieuwe premiegrondslagen worden toegepast op nieuwe en op bestaande polissen. Romein sluit niet uit dat verzekeraars voor bestaande polissen de verhogingen gefaseerd doorvoeren. “Wij hebben tien jaar geleden de premieverhoging van ongeveer 60% in drie fases doorgevoerd.”
Modelpolis
Ook heeft het Verbond de modelpolis voor de aov gewijzigd. De huidige dateert van 1995. In de modelpolis zijn een aantal bestaande adviezen verwerkt en zijn drie nieuwe elementen opgenomen. Ten eerste is de overlijdensuitkering beperkt tot een maand. Ten tweede bestaat geen recht meer op een uitkering gedurende de tijd dat een verzekerde is gedetineerd. Beide wijzigingen sluiten aan bij wijziging bij sociale regelingen.
Ten derde geldt de uitloopbepaling nu ook wanneer uitsluitend rubriek A is verzekerd.
Polisredactie
De modelpolis gaat uit van het criterium ‘passende arbeid’. Het Verbond geeft vervangende polisartikelen voor de overige criteria. In de modelpolis zijn bepalingen opgenomen die in de praktijk al golden. Het gaat om de volgende vier punten:
(1) Het Verbondsadvies (1997) over polisbeëindiging bij beroeps/bedrijfsbeëindiging is verwerkt. Ingebracht is hierbij de mogelijkheid de dekking tegen een sluimerpremie op te schorten.
(2) De artikelen omtrent her- en omscholing en revalidatie nu ondergebracht in één polisartikel.
(3) De verwijzingen naar de AAW zijn vervangen door verwijzingen naar de WAZ.
(4) Voorts is het Verbondsadvies over klachtenbehandeling en de verwerking van persoonsgegevens in de polis opgenomen.

Reageer op dit artikel