nieuws

‘Aov-polis moet niet zonder meer worden opgezegd bij bedrijfsbeëindiging’

Archief

Als een aov-verzekerde zijn bedrijf of beroep beëindigt, moet de verzekeraar niet zonder meer de polis opzeggen, maar kijken of het in het belang is van de verzekerde de polis voort te zetten. Dit heeft het Verbond de aov-verzekeraars meegedeeld.

De Ombudsman Schadeverzekering heeft in zijn laatste jaarverslagen kritiek geuit op de wijze waarop aov-verzekeraars omgaan met de bedrijfs- en beroepsbeëindiging van aov-verzekerden. Meestal is er bij beëindiging van het bedrijf of beroep geen verzekerbaar belang meer, en dit geeft de verzekeraar het recht de polis op te zeggen. De Ombudsman vindt echter, dat verzekeraars vaak te snel en op onjuiste gronden concluderen dat er geen verzekerbaar belang meer is en dat zij vaak geen rekening houden met de toekomstplannen van de verzekerde. Een speciaal opgerichte werkgroep van het Verbond van Verzekeraars komt op korte termijn met een schadebehandelingsprotocol dat ook handelt over de bedrijfsbeëindiging. Om alvast duidelijkheid op genoemd punt te geven, heeft het Verbond de aov-verzekeraars algemene richtlijnen toegestuurd.
Arbeidsgeschikten
Het Verbond geeft richtlijnen voor bedrijfsbeëindiging van arbeidsgeschikte verzekerden en van arbeidsongeschikte verzekerden. Als een arbeidsgeschikte verzekerde meedeelt dat hij zijn bedrijf of beroep beëindigt, moet de verzekeraar niet zonder meer de polis opzeggen. Hij moet zich ervan vergewissen dat niet vaststaat dat de verzekerde binnenkort arbeidsongeschikt wordt. Als daar twijfel over bestaat, moet hij eerst een onderzoek door een arbeidsdeskundige laten verrichten.
Als de verzekerde zijn bedrijf of beroep beëindigt, moet hij de dekking kunnen aanhouden als hij binnen een redelijke termijn activiteiten start die met zijn dekking sporen. Als de verzekerde nog niet weet wanneer en welke activiteiten hij gaat ontplooien, kan de verzekeraar hem aanbieden de dekking tegen een sluimerpremie op te schorten. Bij het beoordelen of de dekking kan worden aangehouden en/of opgeschort, moet de verzekeraar het schadeverleden en de huidige medische toestand van de verzekerde buiten beschouwing laten.
Arbeidsongeschikten
Als het bedrijf of beroep wordt beëindigd als gevolg van arbeidsongschiktheid kan de verzekeraar de polis niet opzeggen. Indien de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en er voldoende ‘restcapaciteit’ is om het bedrijf of het werk voort te zetten, maar de activiteiten worden gestaakt vanwege economische motieven die voortvloeien uit de arbeidsongeschiktheid, dan gelden dezelfde richtlijnen als voor arbeidsgeschikten.
Bij beëindiging als gevolg van arbeidsongeschiktheid loopt de polis door voor uitsluitend de bestaande arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidsperentage dat geldt bij de bedrijfsbeëindiging, wordt ‘bevroren’. Als de toestand van de verzekerde na de bedrijfsbeëindiging verergert, valt de toegenomen mate van arbeidsongeschiktheid niet onder de dekking. Ditzelfde geldt ook voor de Waz-dekking.

Reageer op dit artikel