nieuws

Aov-nieuwkomer Fundum introduceert eerste producten

Archief

De nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum (zie AM 15, pag. 12) brengt zijn eerste producten op de markt, onder de verzamelnaam ArbeidsGeschiktheidsVerzekering. De primaire doelgroepen van de intermediairmaatschappij zijn startende directeur/groot-aandeelhouders en zelfstandige ondernemers

Zoals eerder aangekondigd, biedt de eenvoudigste vorm een dekking bij de diagnose van een critical illness (levensbedreigende ziekte) alsmede enkele directe fysieke rampen. Deze Budget-variant voorziet gedurende het eerste jaar in een uitkering tot 100% van het inkomen, direct nadat een arts een van de volgende acht aandoeningen heeft vastgesteld: hartinfarct, beroerte, nier-falen, kanker, ernstig hersenletsel, verlamming, verlies van twee of meer ledematen, of ernstige brandwonden.
Het is hierbij niet vereist dat de verzekerde daadwerkelijk arbeidsongeschikt is geworden. Na een jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Is er dan wel (of nog steeds) sprake van arbeidsongeschiktheid, dan volgt periodieke uitkering tot de verzekerde eindleeftijd, die tussen 50 en 65 jaar kan liggen.
Overigens bestaat de periodieke eerstejaarsuitkering in verzekeringstechnisch opzicht uit het verzekerde bedrag (dat maximaal 80% van het inkomen mag bedragen) plus een automatische verhoging van 25%, tenzij de verzekeringnemer ervoor gekozen heeft een kapitaal mee te verzekeren. In dat laatste geval wordt periodiek 80% van het inkomen uitgekeerd plus het gekozen verzekerde kapitaal (maximaal f 150.000). Dat bedrag-ineens wordt dertig dagen na de constatering van de ernstige aandoening uitgekeerd bij ‘in leven zijn’ van de verzekerde.
Zeven klassen
De na-eerstejaarsuitkering geschiedt op grond van de feitelijke mate van arbeidsongeschiktheid met als richtsnoer het klassieke zeven-klassensysteem. Hierbij kan evenwel ook gekozen worden voor uitkeringsdrempels bij 50% en 80% arbeidsongeschiktheid.
Fundum hanteert in beginsel het beroepscriterium, maar bij beroepen uit klasse 4 geldt ‘passende arbeid’).
Compleet-variant
In de Compleet-variant bestaat er niet alleen een dekking zoals in de hiervoor beschreven Budget-variant, maar is er tevens dekking conform een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij dit laatste dekkingsonderdeel geldt geen onderverdeling naar ‘eerstejaars’ en ‘na-eerstejaars’risico, maar bestaat er een reeks keuzes uit eigen-risicotermijnen: 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.
Wie voor de Compleet-variant kiest, kan de dekking ook nog uitbreiden met een overlijdensdekking van maximaal f 800.000. Fundum kan deze leven-dekking op één polis combineren met de arbeidsongeschiktheidsdekking, omdat zij als bijkantoor van Unum in Engeland onder een Britse vergunning werkt. In Groot-Brittannië behoren genoemde risico’s in de daar geldende regelgeving tot dezelfde vergunningsector.
Multiflex
Het derde productconcept, de Multiflex-variant, is eigenlijk geen afgebakend concept, maar een maatwerkvorm. De aspirant-verzekeringnemer kan kiezen uit alle dekkingsmogelijkheden die ‘Budget’ en ‘Compleet’ bieden.
Verzekerden die een Budget-variant hebben drie jaar na het sluiten van deze beperkte aov het recht om zonder nadere medische waarborgen de dekking uit te breiden naar overige ziekte- en ongevalsgevolgen, en wel tot maximaal 50% van het oorspronkelijk verzekerde bedrag. Verzekerden die hiertoe overgaan, mogen na nog eens drie jaar, ook die andere 50% meeverzekeren. Zo kan in zes jaar, zonder medische waarborgen, de overstap worden gemaakt van Budget naar Compleet, merkt de maatschappij op.
Inkomensgarantie
De verzekeringen van Fundum bevatten voorts een InkomensGarantieClausule. Elke drie jaar wordt op initiatief van Fundum gekeken of het verzekerde inkomen nog in overeenstemming is met het feitelijke gemiddelde inkomen. Is dat gestegen, dan hebben de verzekerden het recht om het verzekerde bedrag (zonder nadere medische waarborgen) te verhogen met 15%. Is het inkomen opgegeven en de verzekerde wordt arbeidsongeschikt dan zal op dat moment geen toetsing van het inkomen plaatsvinden.
Een lager gemiddeld inkomen leidt tot verlaging van de dekking. Indien het inkomen later weer omhoog gaat, wordt het verzekerde bedrag altijd zonder medische waarborgen verhoogd tot het oude niveau bereikt is. Daarboven geldt weer het optierecht uit de InkomensGarantieClausule.
Fundum stelt, dat met voornoemde clausules wordt beoogd aan te sluiten bij de dynamische inkomensontwikkeling van de ondernemer zonder telkens met medische waarborgen geconfronteerd te worden.
WAZ-dekking
De verzekeringen van Fundum kennen geen onderscheid tussen de traditionele A- en B-rubriek. Er geldt één verzekerd bedrag inclusief de WAZ. “Een eventueel verschil met de WAZ is hiermee automatisch gedekt. De verzekerde heeft wel de verplichting om deze uitkering aan te vragen”, aldus Fundum.

Reageer op dit artikel