nieuws

Amev wijzigt kostentoerekening bij maatschappij-incasso

Archief

Amev gaat per 1 januari volgend jaar een andere methode van kostentoerekening aan het intermediair hanteren bij premie-incasso door de maatschappij. De andere grote concerns (NN, Aegon, Delta Lloyd) zeggen soortgelijke maatregelen (nog) niet te overwegen.

De invoering van de nieuwe kostenregeling is onder meer het gevolg van ontwikkelingen in het (moderne) betalingsverkeer, waaronder het toenemend gebruik van goedkopere betalingsvormen (automatische incasso).
Verder is maatschappij-incasso kostenbesparend voor verzekeraars door samenvoeging van premievorderingen per relatie, door lagere kosten voor de bewaking van de rekening-courant, en kortere krediettermijnen door het wegvallen van een tussenschakel (=tussenpersoon).
Loslaten CUPO-regeling
Amev zegt de eerste maatschappij te zijn die per 1 januari 1995 de huidige kostenregeling, geadviseerd door de Commissie Uitvoering Privaatrechtelijke Overeenkomsten (CUPO), zal loslaten. De CUPO-regeling beperkt de kosten van maatschappij-incasso tot 25% van de provisie voor schadeverzekeringen met een maximum van f 5 per post.
Amev gaat begin volgend jaar vaste bedragen in rekening brengen, afhankelijk van de wijze van incasseren: f 0,75 bij incasso via machtiging, en f 4,50 bij incasso via acceptgiro of anderszins. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien maatschappij-incasso verplicht is gesteld, zoals bij hypotheken.
Bij een normale mix van schade- en levenpolissen is de nieuwe kostenmethode “kostenneutraal of zelfs voordeliger voor het intermediair”, aldus Amev. Bij een portefeuille met veel levenposten tegen lage(re) premies kunnen de incassokosten hoger uitvallen.

Reageer op dit artikel