nieuws

Amev verzekert maximaal 70% in nieuwe ziekengeldpolis

Archief

Amev heeft een strenge ziekteverzuimverzekering bij het intermediair geïntroduceerd. De maatschappij zag zich hiertoe genoodzaakt als gevolg van de tientallen miljoenen guldens verlies opleverende huidige polis. In het nieuwe product wordt maximaal 70% van het brutoloon verzekerd en geldt een eigen-risicotermijn van minimaal twee weken. Bedrijven die zo’n polis willen sluiten, dienen zich aan te sluiten bij een van de vijf door Amev geselecteerde arbodiensten.

In verhouding tot het oude product zal de prijs van de nieuwe aanbieding tenminste 30% hoger liggen, al kan er van enige demping sprake zijn door diverse dekkings(omvang)beperkingen. In elk geval is het een moeilijk aan de bedrijfsrelaties over te brengen boodschap voor de tussenpersonen.
Amev trekt in een brief aan het intermediair ruimhartig het boetekleed aan. “Zoals u weet, hebben wij problemen met ons ziekengeldproduct. Die zijn veroorzaakt door een in relatie tot de prijsstelling veel te hoge schadelast en de wijze waarop wij onze dienstverlening administratief georganiseerd hebben. De ervaring met dit voor alle verzekeraars nieuwe product leert, dat een veel scherpere claimcontrole nodig is. Daarmee hebben we u en uw cliënten in een zeer vervelende positie gebracht. We betreuren dat ten zeerste.” Dat het niet gelukt is om meteen een goede en rendabele polis te krijgen, komt volgens Amev onder meer doordat het ziekengeldproduct nu te veel gericht op continuatie van de oude Ziektewet. “Dit product bevat te weinig prikkels voor de werkgever om actief om te gaan met verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.” Amev zegt tot nu toe geen actief beleid te hebben kunnen voeren in samenwerking met de arbodiensten om het langdurig verzuim terug te dringen en merkt voorts op: “Uw rol als adviseur of bemiddelaar is door ons onvoldoende benut in het samenspel tussen alle betrokken partijen”.
Arbodienstverlening
Amev is bij herhaling geconfronteerd met klachten over de arbodienstverlening. “Vaak worden die veroorzaakt door onvoldoende communicatie tussen werkgever en arbodienst. Ook is er veel onduidelijkheid over de inhoud van het arbopakket. Beheersing en beperking van het ziekteverzuim is primair een samenspel tussen werkgever, werknemer, en arbodienst. Als belanghebbend verzekeraar hebben wij inmiddels met een beperkt aantal arbodiensten duidelijke en heldere afspraken gemaakt over de aard en kwaliteit van hun dienstverlening.”
De vijf geselecteerde arbodiensten zijn: * AGG (Arbo Groep GAK); * ArboNed; * Arbo Unie (en de hierbij aangesloten diensten); * Avios Arbo; * Commit Arbo. Voor de acceptatie van een nieuwe verzekering is een abonnement bij een van de genoemde arbodiensten verplicht. Voor lopende abonnementen bij andere arbodiensten geldt een overgangsregeling tot 1 januari 1999, waarbij het arbopakket tenminste moet voldoen aan de door Amev gestelde minimale eisen. Die eisen zijn: * binnen acht dagen na de eerste ziekmelding een telefonische controle, een eigen verklaring of huisbezoek; * een huisbezoek in de eerste week, na een derde ziekmelding in een jaar. Ook dient er huisbezoek in de eerste week te zijn na een nieuwe ziekmelding binnen vier weken na het herstel van een langerdurende ziekteperiode; * bezoek aan arbo-arts binnen drie weken; * tussen vier en dertien weken ziekte nog een tweede artsenconsult; * werkgever ontvangt binnen twee dagen na het consult bij de arbo-arts een rapportage; * dertiende-weeks voorlopig reïntegratieplan en (op verzoek van Amev) een door werknemer getekende machtiging voor overleg tussen arbodienst en Amev; * jaarlijks verzuimadvies en verzuimrapport voor de werkgever.
Speciale afdeling
Bij verzuim dat langer duurt dan vier weken, wordt de schadebehandeling uitgevoerd door de gespecialiseerde afdeling ‘Amev Effort Care Co-ordinators’. Medewerkers van deze afdeling nemen telefonisch of schriftelijk contact op met de werkgever. “Zo nodig wordt samen met de werkgever, werknemer en de arbodienst vastgesteld of extra middelen bij kunnen dragen aan een spoedig herstel. Voorlopig beperken wij ons tot enkele proefprojecten.”
Aparte facturering
Er komt voorts een scheiding van premie-incasso en schade-uitkering. De premie wordt voortaan apart gefactureerd. Dit geldt voor alle vormen van termijnbetaling. De maandelijkse uitbetaling van schade vindt rechtstreeks aan de werkgever plaats. Het intermediair ontvangt daarvan (op eenmalig verzoek) iedere maand een overzicht. “Er vindt geen verrekening van premie en schade plaats”.
Geen dga’s meer
Amev wijst er op, dat er een trend is dat directeur/groot-aandeelhouders hun aov opzeggen en zich meeverzekeren op een ziekengeldpolis. Het verschil in prijs is hiervan meestal de doorslaggevende oorzaak. “De premiestructuur en de schaderegeling van een ziekengeldverzekering houdt met de positie van de dga geen rekening en is daar in feite ook niet voor bedoeld.”
Vanaf 1 januari is het daarom bij Amev niet meer mogelijk om de dga op een nieuwe ziekengeldpolis te verzekeren. In het offertevoorstel aan cliënten voor een verzekering waarop de dga nu is meeverzekerd, wordt het verzekerde bedrag (indien nodig) aangepast tot maximaal 70% van f 110.000. In de nieuwe verzekering is geen dekking opgenomen voor een extra uitkering van 10% op de geleden schade. Voor oude contracten die worden beëindigd vervalt deze extra uitkering per 1 maart.

Reageer op dit artikel