nieuws

Amev verliest 55% van haar ziektewetverzekerden

Archief

De rigoureuze ingreep in haar ziekteverzuimverzekering per 1 januari heeft er bij Amev toe geleid dat zij 55% van haar portefeuille is kwijtgeraakt, zowel gemeten in premievolume als naar aantal contracten.

Eind vorig jaar telde Amev nog 37.000 ziekengeldpolissen met een premie-inkomen van bijna f 150 mln. De portefeuille leverde grote, structurele verliezen op. Alle verzekeringnemers ontvingen toen een nieuw aanbod, met als belangrijkste kenmerken: een aanzienlijke verlenging van de eigen-risicotermijn en een verlaging van de dekking van 100% naar 70% van het loon.
De drastische ingreep viel slecht bij het intermediair, te meer daar de verzekeringnemers vóór 15 februari moesten reageren. Na kritiek van NVA en NBvA verlengde Amev deze termijn tot 15 maart. De NVA ging tot de unieke stap over om zich te wenden tot de Ombudsman Schadeverzekering. De organisatie vond dat Amev een ongepast gebruik maakte van de en- blocbepaling. Daags voor Kerstmis vond een geslaagde bemiddelingspoging plaats.
Uitzondering
In zijn onlangs verschenen jaarverslag staat Ombudsman prof.drs. Joop van Londen uitvoerig stil bij deze affaire. “De dringende noodzaak om in deze specifieke omstandigheden tussentijds, op één vaste datum, in de voorwaarden van de totale ziekengeldportefeuille in te grijpen werd door de verzekeraar voldoende aannemelijk gemaakt, zodat een uitzondering op het uitgangspunt dat een en-blocwijziging alleen wordt toegepast per de (hoofdpremie)vervaldag, in dit geval niet als onredelijk kon worden aangemerkt.” Maar daarmee is de kous voor Van Londen niet af. “Het geheel overziende, kan de vraag worden gesteld of verzekeraars die in dit soort problemen verzeild raken dat niet in hoofdzaak aan zichzelf te wijten hebben. Want is het niet zo, dat hetgeen achteraf als argumentatie wordt gebruikt, vóóraf al bekend was?”, is zijn retorische vraag. “Natuurlijk kan wel gesteld worden dat het product voor werkgevers te weinig financiële prikkels bevatte om actief om te gaan met preventie en begeleiding van ziekteverzuim, maar was zulks niet te voorzien toen het product (nog niet zo lang geleden) werd ontworpen en van een prijskaartje voorzien? Het is toch vragen om moeilijkheden als de mogelijkheid wordt geboden om te kiezen voor een 100%-dekking van het brutoloon, verhoogd met vakantietoeslag en werkgeverslasten en met een extra uitkering van 10% op de geleden schade?”
Marktwerking
Van Londen besluit: “De conclusie ligt voor de hand: het is wenselijk dat verzekeraars die een nieuw product op de markt brengen ervan doordrongen zijn dat eerst onderzoek moet worden gedaan naar de tariefstelling en marktwerking daarvan. Dit kan forse ingrepen in een lopend contract, dat toch gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en continuïteit voorkomen.”

Reageer op dit artikel