nieuws

Amev komt intermediair niet helemaal tegemoet

Archief

Bedrijven die bij Amev een ziekengeldpolis hebben lopen en ingaan op de nieuwe, beperkte verzekeringsvoorwaarden, zullen tot 1 maart verzekerd zijn op de oude voorwaarden. Oorspronkelijk zouden de ‘blijvers’ al vanaf 1 januari met de geringere dekking te maken krijgen, terwijl ‘weglopers’ tot aan 1 april de oude dekking zouden genieten.

Amev heeft vlak voor Kerstmis tot deze tegemoetkoming besloten na overleg met de NVA onder voorzitterschap van de Ombudsman Schadeverzekering, prof.drs. J. van Londen.
De NVA was “hoogst verontwaardigd” over de ingreep van Amev in de ziekengeldverzekering (zie ook AM 24 1997, pag. 1) en was tot de ongebruikelijke stap overgegaan om ‘publiekelijk’ het oordeel van de Ombudsman Schadeverzekering te vragen. De NVA vond dat Amev een ongepast gebruik van de en-blocbepaling maakt. Mede gezien de mogelijke precedentwerking heeft zij de zaak aan de Ombudsman Schade voorgelegd. Formeel zou er eerst een klacht moeten zijn door of namens een verzekeringnemer, maar de Ombudsman heeft er voor gekozen zich niet achter het reglement te verschuilen. Anderzijds kon er “in dit stadium evenmin sprake zijn van een uitspraak of advies”, aldus het instituut.
Dubbel begrip
In een gezamenlijk persbericht lieten Amev en NVA op 24 december weten: “De Ombudsman heeft in een gesprek met partijen als zijn mening uitgesproken, dat hij het in zijn algemeenheid eens is met het door de NVA bepleite beginsel om alleen per premievervaldatum de poliscondities te wijzigen, doch dat hij ook aan de andere kant overtuigd is van de maatschappelijke noodzaak voor Amev om in deze specifieke omstandigheden tussentijds in de voorwaarden van deze ziekengeldverzekering in te grijpen. Dat ingrijpen dient dan wel met de benodigde zorgvuldigheid te geschieden.”
Amev schoof de ingangsdatum van de nieuwe polisvoorwaarden op naar 1 maart “waardoor de wijzigingsdatum (meer) aansluit bij het merendeel van de premievervaldata”. Naar de mening van de Ombudsman “kan gezien deze tegemoetkoming aan de kant van Amev niet worden gezegd dat de benodigde zorgvuldigheid niet in acht zou zijn genomen”. De NVA verklaarde (“onder handhaving van onze principiële bezwaren”) het oordeel van de Ombudsman te volgen, “zulks mede gezien het praktische effect van de door Amev voorgestelde wijzigingsdatum”.
Discriminatie
De NBvA had op 17 december schriftelijk bij Amev op een latere ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden aangedrongen, want “klanten die besluiten Amev trouw te blijven worden, in ieder geval tot 1 april 1998, gediscrimineerd ten opzichte van klanten die Amev de rug toekeren”. De NBvA noemde dit een ongewenste situatie, zeker gelet op aspecten als geloofwaardigheid en imago. “En ook hier geldt: het intermediair mag de boodschap overbrengen.”

Reageer op dit artikel