nieuws

Amev introduceert nieuwe aov voor zelfstandigen

Archief

Amev presenteert dezer dagen bij het intermediair een nieuwe aov voor zelfstandige ondernemers, de Business Aov. De maatschappij heeft al het goede uit de huidige, zeer dynamische aov-markt willen samenbrengen, onder toevoeging van een paar nieuwe aspecten zoals een eigen formule voor starterskorting en een dekking voor bedrijfslasten.

De ontwikkelingen op het aov-terrein zijn de laatste tijd zo snel gegaan, dat de brochures voor de Business Aov al op een wezenlijk punt zijn achterhaald voordat zij konden worden gedistribueerd. Je kunt als verzekeraar namelijk ‘ineens’ niet meer aankomen met een premie-toeslag voor een extra dekking in de vorm van een permanente beoordeling naar beroepsarbeidsongeschiktheid. De markt dwingt de maatschappijen ertoe dat klantvriendelijke criterium nu standaard aan te bieden, en Amev heeft dienovereenkomstig gehandeld.
Bedrijfslasten
Behalve de bij een aov gebruikelijke rubrieken A (eerste-jaarsrisico) en B, heeft Amev in zijn Business Aov een rubriek C opgenomen, welke voorziet in dekking van de vaste bedrijfslasten tot maximaal f 50.000. Daarbij moet worden gedacht aan interest, huur, lease en afschrijvingen op roerende zaken.
“Voor de zelfstandige ondernemer gaan bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid deze vaste lasten gewoon door, terwijl het kan gebeuren dat de bedrijfsvoering stil komt te liggen”, verklaart Amev. De uitkeringsduur van deze rubriek is maximaal 5 jaar en wordt stopgezet op het moment dat het bedrijf beëindigd wordt als gevolg van vrijwillige sluiting, faillissement of verkoop (“op dat moment vallen immers ook de vaste bedrijfslasten weg”).
Starters
Amev werft startende ondernemers met een (aflopende) premiekorting gedurende de eerste vier jaar van de verzekering. Wie nog niet langer dan 2 jaar staat ingeschreven bij een Kamer van Koophandel, begint met een korting van 20%, welke in stappen van 5% terugloopt en in het vijfde jaar tot het normale premieniveau leidt.
Dekking
In de Business Aov kan men tot 90% van het inkomen c.q. netto-winst uit de onderneming verzekeren op de rubrieken A en B (per rubriek onder aftrek van elders lopende voorzieningen).
Behalve voor een gelijkblijvende uitkering of de met 3% klimmende samengestelde uitkering, kan men ook kiezen voor een uitkering die jaarlijks op basis van CBS-gegevens geïndexeerd wordt. De indexering kan, naar keuze, de gehele looptijd betreffen of pas ingaan vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid.
Andere ‘anno nu’ gangbare dekkingsaspecten zijn:
– gratis periodiek geneeskundig onderzoek (eens in de drie jaar);- vergoeding kosten van revalidatie en her- of omscholing;- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan een jaar. Vrouwelijke verzekerden hebben recht op 16 weken uitkering voor bevallingsverlof (onder aftrek van de bij aanvang van de verzekering vastgelegde eigen-risicotermijn).Tarief
De verzekeringnemers kunnen kiezen uit twee tarieven: een leeftijdgeboden combitarief en een standaardtarief. Het combitarief is laag op jonge leeftijd en stijgt geleidelijk. Amev stelt dat dit tarief heel aantrekkelijk is voor verzekerden tot ongeveer 40 jaar.
Bij het standaardtarief blijft de premiegrondslag gedurende de hele looptijd van de verzekering gelijk. “Gezien over de hele looptijd van de verzekering zal het standaardtarief vaak iets goedkoper uitkomen. De keuze voor het combitarief wordt vooral bepaald door de budgettaire ontwikkeling die veel ondernemers doormaken, met relatief weinig bestedingsruimte op jonge leeftijd en later meer financiële armslag.”
Uitkeringspercentage
Voor de bepaling van het uitkeringspercentage kan men kiezen uit een systeem van 3 klassen of het fijnmaziger 7-klassensysteem.
Bij het 3-klassensysteem wordt tot een arbeidsongeschiktheid van 45% niets uitgekeerd, tussen 45 en 80% bedraagt de uitkering 50%, en daarboven 100%. Het tarief van dit systeem is 12% lager dan dat van het 7-klassensysteem, dat al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering kent. Men kan kiezen uit eindleeftijden van 50 tot en met 65 jaar. Op het punt van wachttijden biedt Amev zowel korte als lange periodes, te weten 14, 30, 60, 90 of 180 dagen en ook 1, 2, 3 en 4 jaar. De contractduur is standaard 10 jaar, doch op aanvraag zijn ook kortere duren mogelijk.
Inkomen-volgend
Amev kent boven de gangbare indexering-systemen ook de mogelijkheid om – zonder medische waarborgen – eens per jaar de verzekerde jaarrente aan te passen aan het gestegen inkomen, tot een maximum van 15%. Voor deze ‘inkomen-volgende’ faciliteit wordt een premie-toeslag van 5% in rekening gebracht.
Amev propageert de Business Aov als vangnet voor zelfstandige ondernemers.

Reageer op dit artikel