nieuws

Amerikaans concern zet Oosterbroek op aov-markt

Archief

door Richard Vroom

In september zal ons land een gespecialiseerde aov-verzekeraar rijker zijn. Het gaat om een activiteit van het Amerikaanse concern Unum, wereldwijd leider op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De Nederlandse vestiging is opgezet onder leiding van mr. Jan Oosterbroek, die in het verleden lange tijd bij (voorlopers van) Aegon actief was en tot 1998 leiding gaf aan ziektekostenverzekeraar NVS.
Nadat de overdracht van NVS aan de Duitse ziektekostengigant DKV was beklonken, zette Oosterbroek zich enthousiast aan enkele postdoctorale studies. Hij zag zich voortaan activiteiten ontplooien als consultant en interim-manager. Er kwam al snel een aardig project in beeld. Het Verbond van Verzekeraars vroeg hem om de weg uit te stippelen voor een geïntegreerd klachteninstituut voor de gehele verzekeringsbranche. “Ik heb onlangs gezien dat het instituut feitelijk van start is gegaan, helemaal in lijn met het vorig jaar opgestelde plan”, zegt Oosterbroek tevreden.
Tegen de tijd dat zijn rol in het project ‘Klachteninstituut’ kon worden afgerond, werd Oosterbroek benaderd door de Europese ontwikkelingsdirecteur van Unum, die verantwoordelijk is voor het opzetten van vestigingen op het vasteland van Europa. Na Frankrijk in 1995 en Duitsland in 1997 was vorig jaar ons land aan de beurt.
“Als je kijkt naar het jaarlijkse premievolume in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verkeert Nederland wereldwijd in de bovenste regionen.” Oosterbroek haalt de jongste mondiale cijfers erbij, stammend uit 1996, en wijst er op dat ons land na de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland op de vierde plaats staat, waarmee het bijvoorbeeld Groot-Brittannië (vijfde) achter zich laat. “En ten gevolge van de privatiseringsgolf in de sociale zekerheid kan het alleen maar groter worden. Er zijn mogelijkheden genoeg in Nederland”, aldus Oosterbroek.
Critical illness
Kernvraag is natuurlijk hoe de verzekeringen van het nieuwe bedrijf eruit zullen gaan zien. Oosterbroek en zijn staf konden gaan ontwikkelen in de wetenschap dat zelfstandigen maar matig zijn doordrongen van het risico om arbeidsongeschikt te raken en, zo ze dat wél zijn, zij de aov duur vinden.
“We beginnen met een modulair opgebouwd product. Het voorziet onder meer in een critical-illnessdekking, dus een uitkering indien de verzekerde wordt geconfronteerd met een van de in de polis omschreven ziektebeelden. De verzekeringnemer kan bij het sluiten van de polis kiezen voor een uitkering gedurende een jaar ter grootte van zeventig à tachtig procent van het inkomen of voor een bedrag ineens.
Genoemde uitkering geldt ongeacht de vraag of men feitelijk arbeidsongeschikt is geworden. “In geestelijk opzicht is men na de diagnose kanker of hartaanval behoorlijk van de kaart”, motiveert Oosterbroek. “Na het eerste jaar kan de uitkering, bij daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid, doorlopen tot de verzekerde eindleeftijd die tussen 55 en 65 jaar ligt. Overigens kan men naast de periodieke uitkering ook kiezen voor een relatief beperkt bedrag ineens, bijvoorbeeld om bepaalde schulden af te lossen.”
Genoemd product kan vanzelfsprekend worden uitgebouwd tot een complete aov. “Daarnaast kan er een overlijdensrisicoverzekering aan de aov worden gekoppeld, zowel voor de verzekerde zelfstandige zelf als voor zijn of haar partner. Wij kunnen dit gecombineerd aanbieden, omdat we feitelijk een nevenvestiging van Unum Limited in Engeland zijn. In het Britse vergunningensysteem valt de aov onder de levensector.”
Testen
In de afgelopen maanden zijn er uiteraard product-testen gehouden onder het intermediair. “Daaruit is onder meer naar voren gekomen dat het intermediair veel moeite heeft met de lange doorlooptijden bij verzekeraars. Daarom zijn wij bezig met het organiseren van een servicenetwerk, dat zowel in de aanvraagfase als bij mutaties en bij claims direct in actie komt.”
Over de te volgen gedragslijn bij claims is vanzelfsprekend ook diep nagedacht. “Wij zijn in ons land van oudsher geneigd om zaken te medicaliseren: de dokter moet maar zeggen wat er moet gebeuren. Maar er zitten bijna altijd meer dan alleen maar medische kanten aan een aov-claim. Daarom wil ik naar een multicausale, analytische benadering met inbreng van medische, arbeidsdeskundige en psychologische deskundigheid.” Oosterbroek wil ‘strategische allianties’ vormen met bureaus die alle genoemde specialismen in huis hebben. “De opgave is de mens in het maatschappelijk proces te houden of daarin zo snel mogelijk te laten terugkeren.” Een snelle aansturing moet volgens Oosterbroek in eigen huis worden georganiseerd. “In Engeland beschikt onze maatschappij over disability-counsellors, zeg maar de buitendienst van de schade-afdeling. Binnen een week na het telefoontje waarin de verzekerde een claim indient, moet zo’n counsellor op bezoek bij de verzekerde. Niet alleen met het oog op de claimbehandeling maar ook om adviezen te kunnen geven, want vaak zit de verzekerde in een hopeloze situatie.” In Engeland worden in deze functie voornamelijk verpleegkundigen benoemd. “Mij lijkt dat ook mensen met een psychologische achtergrond die rol kunnen vervullen.”
Besteding uitkering
Wat Oosterbroek ook wil (dat zit in Amerika standaard in het product), is het aanbod van een financieel advies bij uitkering van een groot bedrag. “Stel dat er als gevolg van overlijden ineens een bedrag van zes à zeven ton op tafel komt, dan weten nabestaanden vaak niet wat ze het beste met dat bedrag kunnen doen. Omdat wij via het intermediair gaan werken, ligt het voor de hand dat dit door het betrokken intermediair of, via verwijziging, door een gespecialiseerde collega gebeurt.”
Amsterdam
Het kantoor van Unum Limited is gevestigd in een pand aan de Jan Luijkenstraat in het centrum van Amsterdam. “Toen Unum zich ging oriënteren op de Nederlandse markt, had het bedrijf min of meer postgevat bij een advocaat op de derde etage van dit pand. We hebben later nog even gekeken naar het World Trade Center. Toen hier de vierde etage vrijkwam, waren we er snel uit. Hier kunnen we de eerste jaren goed uit de voeten.”
Ondanks de gespannen arbeidsmarkt in de assurantiebranche heeft Oosterbroek vrij vlot zijn staf kunnen samenstellen. Als productontwikkelaar haalde hij André Hansen (Aegon) in huis en onlangs contracteerde hij Joost Keizer (ACW) als salesmanager. Ook het aantrekken van vier accountmanagers verloopt voorspoedig. ‘Jan, waar haal je ze vandaan?’, vroeg een collegaverzekeraar hem recentelijk. “Ja, het is gewoon gelukt”, aldus Oosterbroek, die de veronderstelling deelt dat het avontuur om bij een geheel nieuwe maatschappij te gaan werken, extra aantrekkingskracht heeft.
Voor de maatschappij zelf begint het marktavontuur volgende maand. “In september gaan wij adverteren en zullen zeshonderd geselecteerde tussenpersonen door ons met een pakket worden verrast. We beginnen op de individuele markt en richten ons daarbij zowel op zelfstandigen als particulieren.”
Studeren
Oosterbroek was na zijn vertrek bij NVS helemaal niet gefocust op een nieuwe managementfunctie in de verzekeringsbranche. Hij had zich ingeschreven voor twee postdoctorale studies, te weten ‘Mediation’ en ‘Business Valuation’. “Die studie ‘Mediation’, simpel gezegd: procesbegeleiding bij het oplossen van conflicten, had iets te maken met het project van dat klachteninstituut bij het Verbond van Verzekeraars.”
De andere studie is ‘Business Valuation’: het waarderen van ondernemingen. “Gezien mijn civielrechtelijke en fiscale achtergrond, in combinatie met de praktische financiële management-ervaring, past een dergelijke opleiding perfect bij mij. Ik vind dat heel leuk om te doen. In het begin van mijn carrière heb ik heel veel ondernemers geadviseerd over bijvoorbeeld rechtsvormen en inbreng in een BV. Mijn gedachten gingen er vorig jaar veel meer naar uit in die richting iets te gaan doen.”
Employee-Benefits Risks
Daarnaast is Oosterbroek bezig met de uitwerking van een advies aan ondernemers over het fenomeen ‘Employee-Benefits Risksdirector’. “Ik ben van mening dat er in bedrijven naast de feitelijke organisatie een virtuele organisatie functioneert. Daartoe behoren de arbodienst, meerdere verzekeraars, uitzendbureaus en outplacementbureaus et cetera.”
Die virtuele organisatie wordt volgens hem onvoldoende bestuurd. “De meeste werkgevers zien het belang er niet van in. De arbodienst zien zij vooral als een wettelijke verplichting. Maar deze situatie valt te optimaliseren door de aanstelling van een risks-coördinator op strategisch-tactisch niveau. Die moet duidelijke doelstellingen formuleren, zoals op het terrein van verzuimbeheersing, en er vervolgens voor zorgdragen dat er periodieke evaluaties zijn.” Wellicht zou een personeelsfunctionaris moeten evalueren tot Employee-Benefits Risksdirector, maar het zou ook een buitenstaander kunnen zijn, meent Oosterbroek. “Misschien kan het assurantie-intermediair die rol zien op te pakken. Het ligt heel dicht tegen hun activiteiten aan. Tot voor enkele jaren waren de financiële risico’s van het in dienst hebben van personeel afgewenteld op de overheid, maar in toenemende mate zijn ook die nu voor rekening van de ondernemer.”
Oosterbroek: ‘Van oudsher geldt hier, dat de dokter maar moet zeggen wat er moet gebeuren…’
Mr. Jan Oosterbroek (58) is al ruim dertig jaar actief in de assurantiewereld. Hij startte als fiscaal-juridisch adviseur bij EN-NEN, dat later werd omgedoopt in Ennia. Vervolgens maakte hij carriè_e in het pensioenbedrijf van Ennia/Aegon. In 1986 werd hij commercieel directeur bij ziektekostenverzekeraar NVS. Als directievoorzitter (sinds 1990) was hij later nauw betrokken bij de verkoop van dit familiebedrijf aan DKV. Toen die overname zijn beslag had gekregen, was voor Oosterbroek de tijd rijp om te vertrekken. “Ik vond het de natuurlijke afronding van een periode.” Hij wilde zich vervolgens als zelfstandig consultant ontpoppen maar kreeg Unum op zijn pad met een perspectief waar hij geen ‘nee’ tegen kon zeggen.

Reageer op dit artikel