nieuws

Alleen door afzien van contractuele rechten kunnen uitvaartverenigingen

Archief

buiten WTN blijven

Er is maar één manier voor (grotere) uitvaartverenigingen om buiten het toezicht van de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN) te blijven, en dat is door de nabuurhulp waar zij voor staan, niet te gieten in de vorm van contractueel vastgelegde en afdwingbare rechten en verplichtingen. Dit stelt minister Zalm (financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.
De brief van Zalm is een reactie op de motie-Van Dijke (RPF) die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel WTN in de Tweede Kamer is aanvaard. In de motie werd de regering verzocht de Verzekeringskamer te vragen een notitie op te stellen waarin zij criteria aangeeft als gevolg waarvan uitvaartverenigingen met 3.000 of meer meerderjarige verzekerden “die opgekomen zijn uit en functioneren door onderlinge solidariteit met als belangrijkste doel het verlenen van onderlinge hulp bij uitvaart” buiten het bereik van de WTN vallen.
(Uitvaartverenigingen met minder dan 3.000 verzekerden zijn reeds geheel uitgezonderd van de WTN op grond van het amendement-Smits c.s., het huidige artikel 9 van de wet.) De Verzekeringskamer is, op basis van een analyse van de WTN tot de conclusie gekomen, dat de tekst en de bedoeling van de wet niet toelaten dat zij natura-uitvaartverzekeraars die voldoen aan de door haar genoemde criteria uitzondert van het toezicht. Artikel 8, eerste lid, van de WTN, waar de motie op doelt, geeft die bevoegdheid niet aan de Verzekeringskamer.
‘Niet relevant’
Zalm wijst er op, dat in artikel 1 onderdeel b van de WTN uitdrukkelijk is bepaald, dat het al dan niet aanwezig zijn van een winstoogmerk niet relevant is met betrekking tot het toezicht.
“In dit verband wil ik in herinnering brengen, dat tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel WTN duidelijk is geworden, dat het voor de wetgever niet mogelijk is om een duidelijk en in de praktijk werkbaar onderscheid te maken tussen commercieel en niet-commercieel werkende verzekeraars. Het enige criterium dat volstrekt helder, objectief en hanteerbaar is, is het thans in artikel 9 van de WTN gehanteerde getalscriterium van 3.000 meerderjarige verzekerden.”
Bestaande èn nieuwe
Volgens Zalm wijst de Verzekeringskamer er terecht op, dat de afwezigheid van contractueel vastgelegde en afdwingbare rechten en verplichtingen een praktisch hanteerbaar en adequaat criterium biedt op basis waarvan de in de motie-Van Dijke c.s. bedoelde uitvaartverenigingen (ongeacht of zij reeds bestaan of nieuw worden opgericht) buiten de WTN kunnen blijven, zonder dat de Verzekeringskamer in strijd met de tekst en bedoeling van de WTN behoeft te handelen.
“Juist bij traditionele nabuurhulp, waar commerciële verhoudingen per definitie ontbreken c.q. overbodig zijn, komt het mij voor dat het afzien van het formuleren van juridisch afdwingbare rechten en verplichtingen mogelijk moet zijn. In commerciële verhoudingen is het formuleren van juridisch afdwingbare rechten en verplichtingen wèl noodzakelijk. Naar mijn mening kunnen uitvaartverenigingen die daadwerkelijk op niet-commerciële basis werkzaam zijn, dan ook aan dit criterium voldoen.”

Reageer op dit artikel