nieuws

Akkoord over verruiming werktijden bij Achmea

Archief

Bij de Achmea-groep zullen na de eeuwwisseling als bedrijfstijden gaan gelden: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De vakbonden zijn hiermee akkoord gegaan, in ruil voor de invoering van een gemiddeld 36-urige werkweek per 1 januari 2000.

Een en ander is afgesproken in de onderhandelingen over een concern-cao voor Achmea. Bij het qua activiteiten zeer brede Achmea-concern zijn momenteel vijf verschillende cao’s van kracht. De werkweken variëren nu nog van 34 uur bij de ziekenfondsen tot veertig uur bij verzekeraars.
Na langdurige onderhandelingen is overeengekomen dat 36 uur de norm wordt voor de berekening van alle arbeidsvoorwaarden. De werknemers kunnen over anderhalf jaar kiezen uit een 34-, 36- of 38-urige werkweek. Achmea omvat onder meer de volgende verzekeraars: Avéro, Centraal Beheer, FairGo, FBTO, Groene Land, Zilveren Kruis.
Grondslag
Het ‘tussenakkoord’ draagt de instemming van de vier betrokken vakorganisaties: BBV, Dienstenbond CNV, FNV Bondgenoten en De Unie. In de berichtgeving aan hun bij Achmea werkzame leden stellen de bonden: “Bij het via dit systeem korter of langer werken, blijft het loon bij 36 uur de grondslag voor de berekening van alle arbeidsvoorwaarden, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenopbouw. Zo werkt dit ook bij het individuele keuzesysteem bij Centraal Beheer en dat maakt het aantrekkelijk om eerder korter dan langer te werken en het geeft aan, dat de norm van 36 uur ook werkelijk iets te betekenen heeft”. Achmea wil de nieuwe formule na drie jaar evalueren en behoudt zich het recht voor om op basis hiervan met nieuwe voorstellen te komen. Overigens mag Achmea, met verantwoording achteraf, maximaal 10% van het totaal aantal medewerkers langer laten werken en voorts de invoering van 36 uur in overleg een jaar later laten ingaan voor bepaalde groepen medewerkers en/of bedrijfsonderdelen waarbij eerdere invoering de bedrijfsvoering in gevaar brengt.
Toeslagen
Over de hoogte van de toeslagen voor het werken op maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur en op zaterdag wordt in een later stadium verder onderhandeld. De medewerker kan de toeslag in geld ontvangen maar deze ook besteden aan bijvoorbeeld sabattical leave of pensioen, maar niet aan korter werken.
Het was de bedoeling van de bonden de invoering van een 36-urige werkweek in beginsel af te spreken met behoud van loon. “Dat lukte niet geheel”, berichten de bonden hun leden. “Wij hebben uw werkgever uiteindelijk het voorstel gedaan om de helft van de kosten van de arbeidsduurverkorting voor rekening te laten komen van de medewerkers die nu nog een 38-urige werkweek hebben (in de vorm van een inhouding op een toekomstige algemene loonsverhoging) en de andere helft door de werkgever te laten betalen in ruil voor bovengenoemde bedrijfstijdverlenging, maar wel tegen hogere toeslagen.” Dit laatste aspect is nog niet uitonderhandeld, zoals dit in cao-jargon heet.
In de onderhandelingen over de (allereerste) concern-cao hebben de bonden en Achmea inmiddels overeenstemming bereikt over een reeks van punten met betrekking tot werktijden en diverse vormen van roosters. De medewerkers kunnen in overleg (in de kleinst mogelijke werkeenheid) – binnen de grenzen van het door het management vastgestelde bezettingsplan – hun roostervoorkeuren regelen. Als leidinggevende en medewerkers het niet eens kunnen worden, kunnen de medewerkers zich voor bemiddeling wenden tot de ondernemingsraad. Bij de gemiddelde werkweek van 36 uur (of via het flexsysteem respectievelijk 34 of 38 uur) wordt een zogeheten referteperiode van vier weken aangehouden, tenzij met de OR of de individuele medewerker afwijkende periodes worden afgesproken (tot maximaal een jaar). Binnen het te werken rooster heeft de medewerker recht op herkenbare vrije tijd in de vorm van halve dagen (vakbonden houden vast aan hele dagen). Op verzoek van de medewerker worden roostervrije dagen gekoppeld aan de zondag, als er op zaterdag wordt gewerkt. De medewerker kan niet worden verplicht vaker dan één zaterdag en zes avonden per drie weken te werken. Bij onoverkomelijke, door de medewerker aan te tonen bezwaren tegen het werken op zaterdag en avonden, zal gezamenlijk worden gezocht naar een aangepast rooster, andere functie of werkplek. Dit geldt ook omgekeerd voor de medewerker die juist alleen voor avond- en zaterdagwerk is aangenomen. De normale werktijd per dag is maximaal negen uur. Bij een negenurige werkdag mag de in acht te nemen pauze een half uur bedragen. Een vierdaagse werkweek kan één van de mogelijkheden zijn. De medewerker kan niet verplicht worden op meer dan vijf dagen per kalenderweek te werken. Ingeval er sprake is van een vaste vrije dag en deze valt op een feestdag (bedrijfsgesloten dag) dan wordt geen vervangende vrije dag toegekend; is er sprake van een zogenoemde ‘rol’dag, dan wordt wel een vervangende dag toegekend. Gebroken diensten kunnen niet verplicht worden. Variabele werktijden blijven mogelijk voor medewerkers die niet in een urenrooster werken. Bij de regeling hiervan heeft de OR een wettelijk vastgelegde rol.
BBV clickt aan bij MHP
De BBV, Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen, is sinds 1 mei rechtstreeks aangesloten bij de Vakcentrale MHP, die in totaal ruim 166.000 georganiseerde werknemers omvat. Door deze aansluiting is de BBV (circa 2.000 leden) een zusterorganisatie geworden van De Unie. De BBV zegt veel te verwachten van het lidmaatschap van de MHP, vooral als het gaat om facilitaire ondersteuning en de collectieve belangenbehartiging. De BBV is lid geweest van de AVC, maar kon zich niet vinden in de aansluiting van deze centrale bij de FNV.

Reageer op dit artikel