nieuws

Agrarische rechtsbijstandpolissen vaak onrendabel

Archief

Arag heeft circa vijfhonderd agrarische rechtsbijstandverzekerden overgenomen van Groene Land. Sinds een aantal jaren beschouwen de meeste rechtsbijstandverzekeraars agrariërs als een slecht risico.

De agrarische sector kampt met allerlei problemen maar heeft vooral rechtsbijstand nodig bij geschillen met de overheid. Vooral de melkquota en mestquota zijn de afgelopen jaren bronnen van onenigheid geweest. Kleinere rechtsbijstandverzekeraars hebben hun dekkingen ingekrompen en hun premies verhoogd, of doen dat nog. Groene Land heeft bijvoorbeeld in februari de dekkingen beperkt en de premies verhoogd. Voor de agrarische standsorganisaties GLTO en WLTO (Gewestelijke en Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie) was dit een reden om de leden aan te raden over te stappen van Groene Land naar Arag. “De Groene Land-verzekerden hebben dit vrijwel en masse gedaan”, zegt Arag-woordvoerster Eurydice Hermans. “Die overstap leidde er toe, dat ook anderen zich bij ons hebben verzekerd.”
Geïntegreerde dekking
Arag zegt een aantal zaken te dekken die vele andere rechtsbijstandverzekeraars hebben uitgesloten. “De dekkingen voor problemen rond quota, ruilverkaveling en hinderwetvergunningen zijn bijvoorbeeld uit de meeste polissen geschrapt.” Behalve deze twee dekkingen, geeft Arag in de sector bestuursrecht dekking voor onder meer problemen rond: bouwvergunningen, milieuvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, planschadevergoedingen, wet voorkeursrecht (voor aankoop) gemeenten. “Ook dekken wij pachtgeschillen”, zegt Hermans.
Arag heeft in beginsel de premies dit jaar niet verhoogd. Wel zijn de bedrijfsdekking en de gezinsdekking geïntegreerd in de ProRechtPolis voor de Agrarische markt. De premie bedraagt f 820 voor alle agrarische bedrijven exclusief glastuinbouw. In de sectoren akkerbouw en (pluim)vee wordt boven de tien werknemers een opslag gevraagd van f 100 per werknemer. Bij glastuinbouw is de premie afhankelijk van het totale glasoppervlak (bijvoorbeeld: tot 10.000 m2 f 900, tot 20.000 m2 f 1.140).
Interpolis
Interpolis heeft afgelopen herfst de zakelijke dekking en de gezinsdekking gescheiden. “Niet alleen voor agrariërs, maar voor alle polissen”, zegt Frans Keijzers, productmanager rechtsbijstand. “Wij lopen hiermee vooruit op een wetgeving – die over een paar jaar van kracht wordt – die het noodzakelijk maakt dat de btw zakelijk en privé wordt gescheiden.”
Interpolis heeft ongeveer 24.000 agrarische rechtsbijstandposten, hetgeen neerkomt op 8% van het totaal aan zakelijke en gezinsposten. Keijzers schat dat die 24.000 neerkomt op 60% van alle rechtsbijstandverzekerde agrariërs. “Ik denk dat er zo’n honderdduizend agrariërs in ons land zijn waarvan veertigduizend met een rechtsbijstandverzekering.” Via de Rabobanken biedt Interpolis agrariërs een pakketpolis die tot 12% korting geeft op de rechtsbijstandverzekering.
Onteigening
Keijzers gaat er van uit dat Interpolis agrariërs de meest uitgebreide dekking biedt. “Wij dekken problemen rond pacht, ruilverkaveling, melk- en mestquota, hinderwet en ruilverkaveling, kortom: alle conflicten met de overheid. Dit is exclusief onteigening. Wij zullen al deze zaken ook in de toekomst blijven dekken. Temeer daar de kleinere verzekeraars zich op dit gebied terugtrekken.” Alhoewel Interpolis veel agrarische relaties heeft, wordt de rechtsbijstand niet als een serviceproduct gezien. “Als het om rendement gaat, kijken wij niet naar de totaalrelatie, maar bekijken we elk product apart. Voorlopig kunnen we met de huidige premie en dekking nog uit de voeten. Ik denk wel dat we over een of twee jaar de premie iets moeten ophogen. De dekking zullen we dan gaan uitbreiden met bijvoorbeeld problemen rond onteigening.”
LAR en DAS
“Wij hebben een behoorlijke agrarische portefeuille”, zegt LAR-woordvoerder Bas Boelhouwers. “Ongeveer tien tot vijftien procent van onze bedrijfspolissen zijn agrarische polissen. “Wij geven agrariërs wel een uitgebreide dekking, maar niet voor geschillen met de overheid. Melk- en mestquota zijn niet gedekt. Voor ruilverkaveling hebben we een beperkte dekking. Problemen met de hinderwet zijn wel gedekt. Onze premies zijn concurrerend, maar het zijn geen afbraakprijzen.”
“Wij studeren op de agrarische portefeuille”, zegt Han Paul van Gassel, marketing-manager van DAS. “Het rendement op agrariërs is niet om over naar huis te schrijven. Daarom geldt de incassodekking die we kortgeleden hebben gelanceerd, dan ook niet voor agrariërs.” DAS heeft ongeveer tweeduizend agrarische verzekerden, hetgeen neerkomt op 5% van de zakelijke portefeuille. “Wij hebben kwesties rond ruilverkaveling, pacht en onteigening, standaard gedekt en hebben opties voor kwesties rond mest- en melkquota en hinderwet. De bedrijfsverzekering is alleen te sluiten inclusief een gezinsdekking en een dekking voor motorrijtuigen.”

Reageer op dit artikel