nieuws

Agis klimt weer uit dal

Archief

Bij het zorgverzekeringsconcern Agis Groep steeg vorig jaar het nettoresultaat van e -59,5 mln naar e 2,9 mln. Dit was geheel te danken aan het particuliere bedrijf waarin het resultaat – voornamelijk als gevolg van betere beleggingsresultaten – steeg van e -26 mln naar e 9,5 mln. Het ziekenfonds leed een verlies van e 6,6 (-33,4) mln.

Het particuliere bedrijf van zorgverzekeraar Agis had, inclusief aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen en inclusief bemiddelingsactiviteiten, in 2003 een premie-inkomen van e 303,6 (289,1) mln. Van dit premie-inkomen had e 196,3 (167,8) mln betrekking op aanvullende verzekeringen. Het bedrag dat aan uitkeringen werd uitgegeven, daalde van e 245,0 mln naar e 241,2 mln. De bedrijfskosten bedroegen e 60,7 (56,6) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -0,1 (-17,5) mln.
De opbrengsten uit beleggingen stegen van e -17,4 mln naar e 9,2 mln. De buitengewone baten en lasten bedroegen e 2,5 (1,2 mln). Het nettoresultaat kwam uit op e 9,5 (-26,2) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had een inkomen van e 2,8 (2,6) mld. Hiervan had e 443,7 (243,3) mln betrekking op de nominale premie, e 66,7 (60,9) mln op bijdragen uit de AWBZ-kas en e 2,2 (2,2) mld op bijdragen uit de ziekenfondskas. De uitkeringen voor het ziekenfonds en de AWBZ bedroegen respectievelijk e 2,6 (2,3) mld en e 47,2 (41,9) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -6,3 (-25,1) mln en het nettoresultaat op e -6,6 (-33,4) mln.
De groep
De Agis Groep had eind 2003 circa 1,7 (1,7) miljoen verzekerden onder wie 1,6 (1,5) miljoen ziekenfondsverzekerden, en is daarmee qua grootte de vijfde grootste zorgverzekeraar in ons land. De groep, die vorig jaar (op fte-basis) gemiddeld 1.951 (2.108) werknemers telde, is ontstaan uit de ziekenfondsen Anova, ZAO en Anoz. Sinds begin 2003 worden alle particuliere en ziekenfondsactiviteiten onder de naam Agis uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormt Cardian, de collectieve verzekeraar (15.000 verzekerden), die in de loop van dit jaar ook onder de naam Agis door het leven zal gaan.
Vermogenspositie
Onlangs verscheen in de dagbladpers het bericht dat Agis, met name het ziekenfonds, niet meer solvabel zou zijn. Agis zegt desgevraagd dat er niets aan de hand is. “Eind 2003 hadden de groep een vermogen van e 190,9 mln terwijl de vereiste solvabiliteit e 184,1 mln bedroeg. Het ziekenfonds had op die datum een vermogen van e 129,7 mln, hetgeen e 4,5 mln is onder de (door de minister van VWS vastgestelde) solvabiliteitseis van e 134,2 mln. Op 1 januari 2004 is echter het ziekenfondspakket (wettelijk) ingekrompen en hebben wij zoals alle verzekeraars bepaalde dekkingen ‘overgeheveld’ naar de aanvullende verzekering. Daarmee daalde de vermogenseis voor het ziekenfonds. Sinds 1 januari van dit jaar voldoet het ziekenfonds dan ook weer aan de vermogenseis. Wél moeten wij door de overheveling van dekkingen naar de aanvullende verzekering dit jaar ons groepsvermogen met zo’n e 5 mln aanvullen. Aangezien wij over 2004 een winst verwachten van e 30 mln zal dat geen enkel probleem zal zijn.”

Reageer op dit artikel