nieuws

‘Afschaffen van provisiemaximeringsovereenkomst zet zelfbeheersing

Archief

verzekeringsmarkt onder druk’

Op 12 juni 1995 heeft de Minister van Economische Zaken advies gevraagd aan de Commissie Economische Mededinging over zijn voornemen, het verzoek van de Commissie van Uitvoering Privaatrechtelijk Overleg (CUPO) af te wijzen om voor de provisiemaximeringsregeling ontheffing te verlenen van het Besluit horizontale prijsbinding. De zgn. “Voorlopige Verbintenis inzake de beloning van tussenpersonen in het schadeverzekeringsbedrijf” is ondertekend door 107 schadeverzekeraars. Zij wordt beheerd door de CUPO, waarin vezekeraars, NVA en NBvA samenwerken.
Op 18 september houdt de Commissie Economische Mededinging in verband met deze adviesaanvraag een hoorzitting voor belanghebbenden die zich daartoe hebben aangemeld. De CUPO behoort uiteraard tot die belanghebbenden en heeft inmiddels haar schriftelijke opmerkingen in de vorm van een pleitnota ingediend bij de Commissie. In die nota komen achtereenvolgens aan de orde de historische ontwikkeling, de invloed en sociaal-economische effecten van de regeling en de mogelijke consequenties van beëindiging. Voorts wordt aangegeven het mededingingsrechtelijk kader waaraan de regeling moet worden getoetst en, last but not least, hoe de toetsing naar het oordeel van de CUPO behoort uit te vallen.
Waarom wil de CUPO, waarin zowel verzekeraars als assurantietussenpersonen vertegenwoordigd zijn, de provisiemaximering handhaven?
Omdat deze regeling sinds 1956 goed heeft gewerkt, met name voor de consument. Nederland heeft, blijkens het Cecchini-rapport, in vergelijking met andere Europese landen een groot en gevarieerd aanbod van goede, scherpgeprijsde verzekeringsprodukten en een grote toegankelijkheid van de markt, mede door het onafhankelijke, vakbekwame distributienetwerk van assurantietussenpersonen.
De CUPO verwacht dat indien de provisiemaximering wordt opgeheven, er hogere provisies zullen ontstaan, wat tot hogere pemies kan leiden. Bij gelijkblijvende premies bestaat het risico dat de kwaliteit van de verzekering of de marge wordt aangetast. Dit laatste levert in de zeer concurrerende schadeverzekeringsmarkt een gevaar op voor de solvabiliteit.
Bovendien bestaat de vrees dat een differentiatie in de hoogte van de provisies ertoe zal leiden dat de consument de onafhankelijke opstelling van de assurantietussenpersoon in twijfel kan trekken, vanuit de overweging dat de provisiehoogte wellicht mede bepalend zal zijn voor het produktadvies van de assurantietussenpersoon. Dit moeilijk te weerleggen vooroordeel zou uiteindelijk tot gevolg kunnen hebben dat ook daadwerkelijk de onafhankelijkheid van de assurantietussenpersoon wordt aangetast.
Differentiatie van provisie kan voorts leiden tot meer en sterke bindingen van assurantietussenpersonen met verzekeraars waardoor de toegang tot de markt voor nieuwe verzekeraars moeilijker wordt en de concurrentie wordt beperkt.
Kortom, afschaffing van de provisiemaximering is zeker niet in het voordeel van de consument. Zijn belangen worden juist door de handhaving van de huidige regel optimaal gediend.
Verzekeraars, NVA en NBvA menen dus dat er zeer goede gronden voor handhaving van de provisiemaximeringsovereenkomst zijn. Afschaffing is niet in het belang van de consument, noch van dat van verzekeraars en assurantietussenpersonen.
Het kan niet zo zijn dat de bestaande regeling alleen aan een strikt formeel-juridische toetsing wordt onderworpen en dat de sociaal-economische gevolgen van afschaffing niet worden meegenomen.
Tijdens de komende hoorzitting over de provisiemaximeringsovereenkomst en daarna zal de CUPO zich met een combinatie van goede juridische en sociaal-economische argumenten inzetten om ontheffing van het Besluit horizontale prijsbinding en voortzetting van de overeenkomst te bereiken.
De Nederlandse verzekeringsmarkt heeft zich in de afgelopen decennia uit overtuiging geconformeerd aan de huidige regeling. Het zou zeer te betreuren zijn als door afschaffen van de provisiemaximeringsovereenkomst de getoonde zelfbeheersing en de goede marktwerking ten behoeve van de consument onder druk komen te staan. Namens het bestuur van de CUPO, J.G. van der Werf, voorzitter

Reageer op dit artikel