nieuws

Afdelingsbesturen van het Verbond als bestuurslaag uit organisatie

Archief

geschrapt

De 19 afdelingsbesturen van het Verbond van Verzekeraars (voorheen de branche-organisaties) vallen als bestuurslaag weg en zullen in het vervolg alleen een beleidsadviserende en -initiërende rol vervullen. Zelfstandig naar buiten treden met een ‘branche-standpunt’ behoort straks tot het verleden.
Om zich als bedrijfstak daadkrachtiger, slagvaardiger, maar bovenal met één gezicht te presenteren aan de politiek, de consument en andere belangenorganisaties, was volgens het Verbondsbestuur aanpassing van de verenigingsstructuur noodzakelijk. Een organisatie met 1 Verbondsbestuur, 4 sectorbesturen, 19 afdelingsbesturen en meer dan 160 commissies en werkgroepen kan onvoldoende effectief, pro-actief en daadkrachtig de belangen van alle leden behartigen, luidt de argumentatie. “De interne communicatielijnen zijn te lang, terwijl steeds vaker van de verzekeringsbranche wordt verwacht snel een standpunt in te nemen over actuele onderwerpen. Privatisering van de sociale zekerheid, criminaliteit, catastrofe-pools en milieuvraagstukken – politiek geladen onderwerpen – zijn slechts enkele voorbeelden van ‘verzekerings’-vraagstukken die de branche-grenzen overstijgen” aldus Verbondsvoorzitter S.J. Jonker in een toelichting. “Daar kunnen we niet eerst met z’n allen uitgebreid op gaan studeren en overleggen, maar moeten we in staat zijn in korte tijd onze visie te geven”.
De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt in de toekomst alleen bij het Verbondsbestuur en de sectorbesturen Schade, Leven, Zorg en Schadebeheersing. “Voor het snel nemen van beslissingen moet je met minder mensen zijn en kun je niet eerst tientallen commissies aflopen. De beslissingsbevoegdheid wordt daarom gecentraliseerd. De branches blijven natuurlijk wel de input leveren. Zij weten als geen ander wat er op hun vakgebied gebeurt, signaleren ontwikkelingen en geven de brandstof voor een goed Verbondsbeleid. Maar de afdeling Brand kan zich niet meer uitspreken over bijvoorbeeld de overstromingsramp in Limburg”, zegt Jonker.
Tijd niet rijp
De aanpassing van de structuur komt niet lang na de grootscheepse reorganisatie die het Verbond heeft doorgevoerd. Had men deze aanpassing niet kunnen voorzien? “Misschien was de tijd destijds niet rijp”, zegt Jonker “en moet je de aanpassing van je organisatie zien als een natuurlijk proces.” Sectorbestuurder Leven R. van der Smeede is van mening, dat je in ieder geval niet moet schromen snel veranderingen door te voeren als je omgeving je daar toe dwingt “ook al heb je kortgeleden gereorganiseerd.”
“Waarom zouden we ermee wachten als we vinden, dat we door deze aanpassing beter kunnen functioneren? De afdelingen zijn van oudsher sterk produktgeoriënteerd en vakinhoudelijk is dit van grote waarde. Maar als in de huidige tijd deze oude structuren niet meer werken, dan moet je dat zo snel mogelijk veranderen. De tijd dat branches zelf hun standpunten innamen en persconferenties belegden is voorbij. En als blijkt, dat we over drie jaar weer een andere structuur moeten hebben, dan doen we dat.”
Collegiaal contact
Door het wegvallen van de afdelingen als bestuurslaag moet volgens voorzitter Jonker niet de indruk worden gewekt als zouden de collegiale contacten en de uitwisseling van know how ook tot het verleden behoren. “Er worden nog steeds vergaderingen belegd, commissies gevormd en kennis overgedragen. Neem een belangenorganisatie als het VNO, daar ritselt het van de commissies. De besluitvorming is echter gecentraliseerd, anders kun je niet functioneren”, meent Jonker.
Concrete invulling
De uiteindelijke besluitvorming over de plannen is voorbehouden aan de ledenvergadering van het Verbond. Op 15 september vindt de vergadering plaats waarna ook een start kan worden gemaakt met de concrete invulling van de nieuwe structuur. Hoe de nieuw te vormen commissies namelijk moeten gaan werken en hoe bovendien de bureaustructuur van het Verbond hierdoor zal wijzigen, is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel