nieuws

Aegon versus Gemengd Bedrijf: elkaar loslaten zonder contact te

Archief

Aegon versus Gemengd Bedrijf: elkaar loslaten zonder contact te

verliezen
Over maximaal vijf jaar zal Aegon Gemengd Bedrijf, de agentuurgebonden organisatie van 430 tussenpersonen van deze maatschappij, volledig zijn afgebouwd. Het besluit daartoe viel na maanden van onderhandelingen.
De zich steeds wijzigende (wettelijke) spelregels, de toenemende concurrentie, ook van nieuwe aanbieders, en de opkomst van nieuwe distributiemethoden, zoals netwerkmarketing, dwingen Aegon tot aanpassingen, ook in de eigen organisatie (vorming business-units).
Een van de fundamentele veranderingen is het loslaten van de Gemengd Bedrijf-formule, zo ontvouwde J.G. van der Werf, directielid Aegon Nederland en voorzitter van het managementteam Aegon Particulieren, tijdens een bijeenkomst voor haar gebonden tussenpersonen in Zeist. Die wens is wederzijds: ook een meerderheid van de gebonden tussenpersonen is voorstander van het verbreken van de banden per ultimo het jaar 2000.
Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat 66% van de VAK en 56% van de overige kantoren van het Gemengd Bedrijf voorstander was van het omzetten of laten vervallen van de samenwerkingsovereenkomst met Aegon. De beperkte adviesvrijheid bracht de meeste kantoren ertoe hun samenwerking met Aegon te waarderen met het rapportcijfer 5,8. Ruim 30% gaf zelfs een lager cijfer dan een 5.
Nadelige positie
Het intermediair van Aegon Gemengd Bedrijf – 60% maakt deel uit van de Verenigde Assurantie Kantoren (VAK) – is contractueel verplicht minimaal 80% van zijn produktie bij Aegon te brengen, in ruil voor ondersteuning op het gebied van management, verkoop, automatisering, en bijkomende faciliteiten, waaronder een aov en premievrij pensioen.
Het contract bevat verder de verplichting bij verkoop of beëindiging van het kantoor de portefeuille over te dragen aan Aegon tegen de waardefactor van 1,6, waartegen de portefeuille ook is aangekocht bij de start van de onderneming. Als door hard werken een portefeuile is opgebouwd van nu twee ton, kan de ondernemer daarvoor niet meer met 3,2 ton krijgen. “Dit kon gewoon niet. Dit ging me erg aan het hart. Ik was het hiermee fundamenteel oneens”, aldus Van der Werf die zich uitputte in superlatieven om de onredelijkheid van deze bepaling aan de kaak te stellen.
Verwijzend naar een bijeenkomst in Huizen twee jaar geleden, waarop gebonden tussenpersonen ook uiting gaven aan hun ongenoegen over hun nadelige positie, benadrukte Van der Werf de noodzaak van loskoppeling van Aegon. “Toen al had ik geen goed gevoel over onze relatie. Er klopte eigenlijk geen sodemieter van. Als Aegon staan we voor vrijheid. We willen samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen. Daarin past geen contract van 20 pagina’s, waarvan het grootste deel wordt gebruikt voor afdekken van financiële risico’s en andere uitsluitingsbepalingen. Het nieuwe contract bestaat daarom uit drie kantjes.”
‘Uitspanning’ tegengaan
Van der Werf (“Het is volstrekt normaal dat we deze beweging maken”) is niet bang dat de relatie met het grootste deel van de gebonden tussenpersonen daarmee op de tocht komt te staan. “We denken steengoed te zijn in produkten en service. Bovendien hebben we een aantal voorwaarden ingebouwd om ‘uitspanning’ (het overvoeren van posten naar een andere risicodrager-red.) binnen de eerste vijf jaar tegen te gaan.
Bij afstoting van de portefeuille heeft Aegon, of een door de maatschappij aangewezen tussenpersoon, het (eerste) recht van koop tegen de geldende marktwaarde in plaats van de veel lagere contractswaarde op basis van de factor 1,6. Mocht de deal, ook na externe arbitrage, toch niet doorgaan, is de tussenpersoon vrij de portefeuille aan derden over te dragen. Dit recht op arbitrage heeft Aegon eveneens als het onnatuurlijk verval van de portefeuille groter is dan 5% per jaar. “In dat geval moeten we als Aegon passende maatregelen kunnen nemen”, aldus Van der Werf. Tussenpersonen van 57 jaar en ouder zijn van deze regeling uitgezonderd.
Het recht op een premievrij pensioen vervalt. In plaats daarvan kan door de betrokken tussenpersonen tegen aantrekkelijke tarieven en hoge premiekortingen een pensioenregeling bij Aegon worden gesloten. Rond 40 kantoren zullen vrijwel zeker niet loskoppelen van Aegon wegens de gevorderde leeftijd van de ondernemer.
In de zaal van Hotel Figi in Zeist waren circa 300 tussenpersonen van Aegon Gemengd Bedrijf aanwezig. KADERTEKST
Profiel kantoren
Op basis van de enquête onder 240 kantoren, waarvan 180 aangesloten bij de VAK, kan een profiel van deze gebonden tussenpersonen worden samengesteld. Van de VAk-kantoren heeft 85% een samenwerkingscontract, en de rest een andere vorm van (individuele) afspraken. Van de overige tussenpersonen van het Gemengd Bedrijf heeft 65% een samenwerkingsovereenkomst en de rest een andere vorm van (individuele) afspraken.
Verreweg de meeste VAK-kantoren (85%) is begonnen met een Aegon-portefeuille met een doorlopende provisie van f 10.000 tot f 30.000 per jaar; bij het overige Gemengd Bedrijf is dat 50%. De VAK-kantoren (67%) bestaan langer dan tien jaar; bij de overige kantoren bestaat 40% korter dan vier jaar. Bijna 90% van het Gemengd Bedrijf is geautomatiseerd. Ruim 30% heeft een ADN-aansluiting.
De portefeuilles van alle kantoren behorend bij het Gemengd Bedrijf bestaan vrijwel uit particulieren: bij 71% van de kantoren is dat 90% van de posten. Bijna 60% van de overige Gemengd Bedrijf-kantoren heeft een portefeuille met 70% schadeverzekeringen. De VAK-kantoren en overige kantoren hebben gemiddeld 1.200 resp. 900 cliënten. De polisdichtheid bedraagt 3 resp. 2,8. KADERTEKST
Nauwe samenwerking van VAK met de NVA
De VAK gaat nauw samenwerken met de NVA. Zo wordt onder meer het secretariaat van de vereniging van (voormalige) aan Aegon gelieerde tussenpersonen bij de NVA ondergebracht. Verder komt er een uitwisseling van een of meer bestuursleden. “Over een nadere invulling van de samenwerking in de komende tijd zullen nadere gesprekken plaatsvinden”, aldus de NVA.
Na de loskoppeling van Aegon blijft de VAK voorlopig als vereniging bestaan voor de belangenbehartiging van resterende VAK-leden, maar over uiterlijk vijf jaar vervalt ook die taak en is langer voortbestaan niet noodzakelijk. Vooruitlopend op die ontwikkeling heeft het bestuur de 245 leden geadviseerd zich aan te sluiten bij de standsorganisatie in Amersfoort. De NVA is bereid daartoe de contributie gefaseerd in te voeren. De VAK-kantoren betalen f 500 per jaar; bij de NVA is de minimum contributie f 1.750 per jaar. Dit bedrag wordt stapsgewijs ingevoerd: tot aan 2000 wordt de contributie elk jaar met f 250 verhoogd.
Van de 245 leden zijn er 25 lid van de NBvA en twee lid van de NVA.

Reageer op dit artikel