nieuws

Aegon: meer werk met minder mensen

Archief

Door verdere verbetering van bedrijfsprocessen (o.m. snellere automatiseringssystemen) verdwijnen in de komende drie jaar 300 tot 400 banen bij Aegon. Per jaar bedraagt de personeelreductie 35. Dit staat in de bedrijfsplannen 1995-1998, waaruit passages in de publiciteit zijn gebracht door verontruste werknemers.

Met de vorming van zes resultaatverantwoordelijke bedrijfsonderdelen (Particulieren, Schade Bedrijven, Zakelijke Markt Leven, Spaarbeleg, NVG, en UBO/Moira) claimt Aegon een grote sprong voorwaarts te hebben gemaakt.
Voor de maatschappij tellen daarbij vooral vergroting van omzet, marktaandeel, en tevredenheid van klanten. Er zou sprake zijn van een forse groei in produktie, en in aantal nieuwe produkten, mede als gevolg van de gewijzigde concernstructuur. De betrokkenheid van medewerkers zou zijn toegenomen door de grotere mate van zelfstandigheid. Mede daardoor zouden zich bij Aegon ook ‘cultuurveranderingen’ hebben voltrokken.
Volgens de directie Nederland van Aegon zijn vrijwel alle medewerkers herplaatst: zo’n dertig medewerkers staan nog op de (transfer)lijst, maar daarvoor wordt op korte termijn een afdoende oplossing gevonden.
Meer efficiency
Nu de implementatie van de nieuwe bedrijfsonderdelen achter de rug is, lijkt Aegon nadrukkelijker het accent te gaan leggen op efficiency. “Meer werk met minder mensen” is het credo van de maatschappij voor de komende jaren. Met name ondersteunende afdelingen en stafafdelingen zouden met minder mensen kunnen volstaan, stelt de directie Nederland.
Secretaris van de raad van bestuur drs C.F. Brink erkent, dat de maatschappij met minder mensen verder moet gaan in de komende jaren. “Dat leidinggevenden daartoe aangemoedigd worden met bonussen, is echter geen sprake van”, aldus Brink.
Gevolgen Aepax
Het reduceren van het aantal arbeidsplaatsen – Aegon telt ruim 3.000 medewerkers – verwacht de directie onder meer te bereiken door verbetering van logistiek, waaronder invoering van snellere automatiseringssystemen.
Het bestaande decentrale acceptatiesysteem Aepax zal volgens de vakorganisaties over vijf jaar “grote consequenties” hebben voor de binnendienst van Aegon. Met Aepax wordt het intermediair in staat gesteld zelfstandig risico’s in dekking te nemen: offertes kunnen door een druk op de knop worden omgezet in polissen.
Een verdere reductie van arbeidsplaatsen verwacht Aegon in de loop van 1995, na de implementatie bij het levenbedrijf van het computersysteem ‘Caesar’. Dit systeem is gebruikersvriendelijker en biedt meer mogelijkheden dan bestaande systemen. Aegon wil onder verzekeraars de snelste dienstverlening aanbieden.
Niet serieus
De vakbonden streven – in overleg met de directie Nederland – naar een algemeen sociaal statuut dat de rechten en plichten van werkgever én werknemers regelt, indien er arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Zo moeten daarin paragrafen worden opgenomen over her-, om- en bijscholing, suppletie- en vertrekregelingen, en overige bijkomende sociale voorzieningen. Deze week is daarover voor het eerst met elkaar gesproken.
Volgens de vakbonden worden zij niet altijd serieus genomen door Aegon. Afgesproken was, dat zij bij elke reorganisatie van 25 of meer medewerkers voor overleg zouden worden uitgenodigd. “Het aantal op stapel staande reorganisaties met minder dan 25 medewerkers is opvallend”, aldus de werknemersorganisaties. Van de ruim 3.000 medewerkers bij Aegon is éénderde aangesloten bij een vakbond. De Dienstenbond FNV heeft met 500 leden de hoogste organisatiegraad.

Reageer op dit artikel