nieuws

Aegon heeft product voor medische hulp in de VS

Archief

Aegon is met een ziektekostenproduct gekomen voor behandeling in de VS van (een aantal in de polis genoemde) ernstige aandoeningen. Aemergo heet deze aanvullende verzekering.

“In bepaalde situaties kan een behandeling in buitenland beter zijn”, schrijft Aegon in de brochure over Aemergo. “Met name voor de behandeling van levensbedreigende ziektes zijn er veelal betere mogelijkheden.” Aegon-woordvoerder Jan Driessen licht dit toe met: “In de VS zijn geen wachtlijsten.” Met Aemergo speelt Aegon onder meer in op de wens van verzekerden om – tegen extra betaling – betere zorg te krijgen dan regulier wordt geboden. De naam Aemergo is gekozen omdat het qua klank verwant is aan Aegon, aan het Latijnse emergo (dat ontworstelen betekent) en het engelse emergency (spoed). Het product kan individueel worden gesloten, maar Aegon verwacht ook dat werkgevers het product collectief zullen sluiten.
Aemergo geeft in aanvulling op de reguliere ziektekostenpolis recht op behandeling in een (top-)ziekenhuis in de VS. De dekking betreft een aantal in de polis genoemde behandelingen die vallen onder de zes volgende begrippen: cardiologische ingrepen, hartchirurgie, operaties aan de grote bloedvaten, behandeling van kanker, bijzondere neurochirurgische behandelingen en transplantatie van de grote organen. Het gaat kortom om levensbedreigende aandoeningen.
In tegenstelling tot de hoofdverzekeringen, die Aegon van risicodrager ONVZ betrekt, is Aemergo in eigen huis ontwikkeld en draagt Aegon er zelf het risico voor.
Procedure
Als de arts een in de polis genoemde aandoening vaststelt, brengt Aegon de verzekerde in contact met een arts in Nederland die fungeert als persoonlijk medisch adviseur. Dit gebeurt via PGH (Preferred Global Health), een instantie in de VS die optreedt als zorgmakelaar. De persoonlijk medisch adviseur schakelt (na contact met de behandelend arts) samen PGH een specialist in de VS in. Deze specialist geeft een second-opinion en komt binnen 48 uur met een behandeladvies. Indien de verzekerde (als hij dat wil: in samenspraak met zijn behandelend arts) er inderdaad voor kiest om in de VS te worden behandeld, regelt PGH de opname en het verblijf. Aegon moet, volgens de polisvoorwaarden, dan nog wel (net als in zulke gevallen bij de buitenlanddekking op de reguliere polissen) toestemming geven voor de behandeling. PGH vangt de verzekerde en zijn begeleidende familielid in de VS op en begeleidt hen tot en met de terugkeer naar Nederland.
Aandoeningen
Aemergo geeft dekking voor behandeling van zes typen ingrepen die in de polis zijn afgebakend:
1. cardiologische ingrepen (dotteren bij een vernauwing van meer dan 50% van twee of meer kransslagaders);2. hartchirurgie (een bypass-operatie en correctie van hartklepafwijkingen);3. operaties aan grote bloedvaten (een ‘open’ operatie om – een aantal in polis bepaalde – grote slagaderen te vervangen/herstellen);4. behandeling van kanker, met uitzondering van een bepaalde in de polis genoemde tumoren, zoals tumoren in situ (wording), tumoren in verband met aids, huidkanker (exclusief invasieve huidkanker);5. bijzondere neurochirurgische behandelingen, dat wil zeggen: het openen van de schedel in verband met het verwijderen van een tumor of het herstellen van een bloedvat, met uitsluitingen van het openen van de schedel in verband met trauma of letsel).6. transplantatie (als ontvanger) van hart, long, lever, nier/alvleesklier, en beenmerg (van mensen). De dekking geldt tevens de kosten (mits gemaakt binnen de VS) voor het verwerven van het donororgaan (niet gedekt zijn dus bijvoorbeeld de kosten voor een nier die vanuit Duitsland wordt geleverd).Dekking
Aemergo dekt alle nodige medische kosten en het verblijf in het ziekenhuis (in een één- of eventueel tweepersoonskamer). Gedekt zijn de noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten (lijnvlucht naar de VS voor verzekerde plus begeleidend familielid) en verblijfskosten (buiten het ziekenhuis voor verzekerde en begeleider). Ook gedekt zijn medisch noodzakelijke kosten die buiten het ziekenhuis worden gemaakt, zoals de kosten voor fysiotherapie en verpleeghulp op poliklinische basis. Hierbij gelden maxima van vijftien respectievelijk twintig behandelingen/bezoeken (per behandelingsperiode).
Behandelingsduur
De vergoedingen zijn gebonden aan een maximale behandelingsduur. Voor de behandeling van kanker geldt een maximale behandelingsduur van 120 dagen, voor behandelingen in verband met transplantaties is dit 365 dagen en voor overige behandelingen is dit 90 dagen. Een behandelingsperiode start bij aankomst in de VS en “eindigt”, aldus de polis “wanneer de verzekerde medisch is goedgekeurd voor de terugreis naar Nederland”. Volgens een toelichting van Aegon aan AM, moet bovenstaande polisvoorwaarde niet worden gelezen als ‘het moment waarop de medicus zijn goedkeuring tot vertrek meedeelt’, maar al het ruimere ‘vanaf de vertrekdatum die door de medicus is geprikt’.
Indien dezelfde aandoening zich binnen dertig dagen na de behandelingsperiode voordoet, geldt dit als hetzelfde ziektegeval en wordt het aantal behandeldagen opgeteld bij de afgelopen behandelperiode. In zulke gevallen kan de verzekerde dus tekort komen aan zijn maximale aantal dagen. Volgens Aegon zal dit zeer zelden het geval zijn.
Transplantaties
Voor transplantaties start de behandelingsperiode drie dagen voor de transplantatieprocedure (dertig dagen bij beenmergtransplantatie) en eindigt de periode twaalf dagen na de transplantatie. Bij transplantaties zijn bepaalde kosten niet gedekt. Bijvoorbeeld de kosten die een verzekerde maakt “die in de VS is om te wachten op het eventueel beschikbaar komen van een donororgaan”. Volgens Aegon moet deze niet geheel waterdichte formulering worden gelezen alsof het woord ‘eventueel’ er niet staat.
Ook worden de kosten niet vergoed “die een verzekerde maakt zolang een transplantatie is uitgesteld”. Er is geen dekking voor de kosten van “kunstmatige of mechanische apparaten die bedoeld zijn om organen permanent of tijdelijk te vervangen of kosten die zijn gemaakt om iemand in afwachting van een orgaantransplantatie door middel van een kunstmatig apparaat in leven te houden”. Voorts zijn onder meer niet gedekt de kosten “voor hartrevalidatie die geen onderdeel uitmaken van de behandeling wegens orgaantransplantatie”.
Maxima
De totale vergoeding op de polis bedraagt voor alle kosten (dus ook de reis- en verblijfskosten) $ 2 miljoen. Binnen dit bedrag gelden submaxima. Voor reis- en verblijfskosten geldt per behandelingsperiode een maximumvergoeding van $ 10.000. Bij transplantaties geldt een maximum van $ 50.000 voor verwervingskosten, van $ 3.000 voor reiskosten van de donor, van $ 25.000 voor medische kosten ter beoordeling van de transplantatie, en van $ 7.000 voor reiskosten van de verzekerde plus begeleider. Voor vervoer van het stoffelijk overschot geldt een maximum van $ 5.000.
Op de hoogte
Bij de uitsluiting van bestaande aandoeningen geldt een periode van vier jaar. In de polis is het begrip ‘bestaande aandoeningen’ als volgt omschreven: “Aandoeningen waarvoor de verzekerde binnen 48 maanden voorafgaande aan de aanvangsdatum van zijn/haar polisdekking medische behandeling of advies heeft ontvangen of aandoeningen waarvan de verzekerde zich bewust was of kon zijn bij het afsluiten van de verzekering”. Aegon beaamt desgevraagd, dat dit geen waterdichte formulering is, maar vreest niet het een twistappel wordt “omdat het niet de bedoeling is dat wij in deze moeilijk doen”. Gezien de ‘inloopperiode’ van vier jaar kan Aegon zich aan zo’n formulering geen buil vallen.
Overigens is de polis nogal rommelig geredigeerd. De polis vertoont trekken van Angelsakische producten. Er staat bijvoorbeeld in dat er geen dekking is voor ‘kosteloze behandelingen’ een polisvoorwaarde die Aegon zelf niet (goed) kan uitleggen.
Abrupte b_ëindiging
Aemergo staat of valt met de bemiddeling van PGH. In de polis staat dat Aegon de verzekering mag beëindigen “als PGH ophoudt case- en claimmanager voor deze verzekering te zijn en Aegon naar haar oordeel geen goede alternatieven kan vinden die een gelijke service en kwaliteit van dienstverlening tegen een vergelijkbare prijs mogelijk maken”. In de polis wordt geen termijn genoemd. Aegon bevestigt dat op grond van genoemde maatregel “een abrupt einde kan komen aan de verzekering”. Bij beëindiging door Aegon is een ‘uitloop’ voor behandelingen waarvoor Aegon toestemming heeft gegeven.
Subrogatie
In de polis staat dat Aegon de kosten kan subrogeren. “We hebben dat ‘voor het geval dat’ in de polis gezet, maar in de praktijk zal daar weinig van komen”, zegt Jan Driessen desgevraagd. In de reguliere polissen staat immers dat er geen dekking is voor ‘medisch toerisme’. Daar wordt de laatste jaren steeds meer aan toegevoegd dat er dekking is, mits de verzekeraar toestemming heeft gegeven. Het gaat in zulke gevallen in feite om coulanceuitkeringen. “En daarop is subrogatie niet mogelijk”, zegt Driessen. TKP = Premievoorbeeld
De jaarpremie voor Aemergo beloopt van f 450 voor 20-jarigen tot f 5.875 voor 65-plussers. Voor kinderen van 1-19 jaar is de premie f 260. Als kinderen worden meeverzekerd, dienen alle kinderen plus de partner te worden meeverzekerd.
Voor de volgende leeftijdcategorieën gelden de volgende jaarpremies:
20-29 jaar f 450, 30-34 jaar f 610, 45-39 jaar f 905, 40-44 jaar f 1.410, 45-49 jaar f 1.800, 50-54 jaar f 2.550, 55-59 jaar f 4.150, en 6-64 jaar f 5.830.
Aegon geeft zelf als premievoorbeeld een gezin van een man van 38 jaar, een vrouw van 34 jaar en twee kinderen van 3 en 5 jaar. Zo’n gezin betaalt f 1.700 per maand. Een realistischer voorbeeld voor dit product is: een echtpaar van 49 jaar met kinderen van 20-29 jaar. Zo’n gezin betaalt f 370 per maand. Aegon: ,,In de VS zijn geen wachtlijsten”.

Reageer op dit artikel