nieuws

Aegon gaat in beroep tegen nieuw vonnis over SprintPlan

Archief

Aegon gaat in beroep tegen de uitspraak die de Utrechtse rechtbank vorige week heeft gedaan in een aanklacht van de Vereniging Consument & Geldzaken tegen de verkoop van aandelenleaseproduct SprintPlan door Spaarbeleg. “Wij hebben de zorgplicht niet verzuimd”, zegt Aegon.

De Vereniging Consument & Geldzaken zegt op basis van de uitspraak “op grootschalige wijze schadevergoedingen te gaan claimen”. De vereniging beweert namens 20.000 mensen op te treden. Ze beweert dat alle deelnemers hun inleg geheel of grotendeels in rook hebben zien opgaan.
Volgens Aegon zijn er tussen januari 1997 en juli 2002 in totaal ruim 100.000 contracten gesloten, waarvan 50.000 al zijn verlopen. “De meeste klanten zijn nooit met een restschuld geconfronteerd of hebben een positieve opbrengst. Anderen die na afloop minder hebben gekregen dan gehoopt hebben dat meestal aanvaard onder de noemer gegokt en verloren”, aldus Aegon.
Eventuele schades zegt Aegon alleen in individuele gevallen toe te kennen, conform de Duisenberg-regeling. “De rechtbank bevestigt ons in deze aanpak.” Volgens Aegon krijgt Spaarbeleg “in verhouding tot andere aanbieders van aandelenlease weinig klachten en worden klachten vrijwel altijd naar tevredenheid van de klant afgehandeld”.
Geen misleiding
De vorderingen van de Vereniging Consument & Geldzaken komen grotendeels overeen met die van de Stichting Gedupeerden Spaarbeleg (Gesp). In die zaak wees de Utrechtse rechtbank op 22 december 2004 vonnis (LJ-nummer AR7916).
Net als toen wijst de Utrechtse rechtbank de vordering ‘misleiding’ af. “De (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende) potentiële deelnemer had kunnen en moeten begrijpen dat het SprintPlan inhield dat de deelnemer maandelijks een bedrag aan rente zou betalen over een bij Spaarbeleg afgesloten lening en dat Spaarbeleg met deze lening voor risico van de deelnemer participaties zou kopen in een beleggingsfonds. SprintPlan was een beleggingsproduct en de garantie zag – bij ommekomst van de volledige looptijd – slechts op de lening en niet op de betaalde rente (inleg). Deze informatie is niet voor verschillende uitleg vatbaar en dus niet misleidend.”
Verder heeft Spaarbeleg de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) niet overtreden, zodat de contracten niet nietig worden verklaard. Volgens de rechtbank is het SprintPlan een vorm van effectenbelening, die is uitgezonderd van de werking van de WCK.
Spaarbeleg stelt dat de hoofdsom overigens maar in 15% van de overeenkomsten hoger was dan de toenmalige WCK-grens van ( 40.ooo. Bij een derde van de overeenkomsten was de inleg _ 45 per maand. De gemiddelde maandinleg was _ 85: het bijbehorende renterisico _ 5.100.
Zorgplicht
De rechtbank verwijt Spaarbeleg opnieuw zijn zorgplicht te hebben verzuimd. “De zorgplicht is een restante van twee verplichtingen: het verstrekken van informatie aan en het inwinnen van informatie bij potentiële deelnemers. Gelet op de risico’s van het SprintPlan kon Spaarbeleg niet volstaan met alleen het verstrekken van informatie.
“Maar het SprintPlan kent geen restschuld”, zo tracht de verdediging het risico te bagatelliseren. “Spaarbeleg miskent hiermee dat het verlies van betaalde rente ook als risico valt aan te merken. Daar komen de risico’s bij die ontstaan bij tussentijdse verlaging van de inleg of beëindiging van het contract, wat versterkt wordt als meerdere SprintPlannen zijn afgesloten.”
De rechtbank kwalificeert de schending van de zorgplicht wel als “onrechtmatig” maar niet als “een toerekenbare tekortkoming”. Net als in de Gesp-zaak zullen deelnemers voor schadevergoeding individueel een causaal verband moeten aantonen tussen de onrechtmatig daad en de geleden schade.

Reageer op dit artikel