nieuws

Aegon en vakbonden akkoord over sociaal plan tot maart 1997

Archief

Aegon Nederland en de vakbonden hebben een sociaal plan opgesteld voor 2.000 vaste medewerkers die rechtstreeks gevolgen ondervinden van organisatieveranderingen in de komende jaren. De overeenkomst geldt tot 1 maart 1997.

De financiële dienstverlening heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling ondergaan en zal ook in de toekomst worden gekenmerkt door toenemende concurrentie, meer aanbieders en distributiekanalen, veranderende wetgeving en meer toepassing van moderne technologieën.
Om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen en zo de continuïteit van de onderneming te garanderen, hebben Aegon en vakbonden een aantal uitgangspunten opgesteld voor het te voeren sociaal beleid, in het bijzonder bij veranderingen in de organisatie, zoals werk en functie.
De vakbonden zijn in hun nopjes met het bereikte akkoord. “Dit sociaal plan mag model staan voor dat van andere verzekeraars. Aegon-medewerkers zijn absoluut verzekerd van een baan gedurende de looptijd van het plan”, zegt bestuurder E. Teerink van de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BVV), mede namens de andere vakorganisaties Unie BLHP en de Dienstenbonden van het FNV en CNV.
Geen gedwongen ontslag
Een kernpunt is, dat geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden door organisatieveranderingen.
Medewerkers die worden herplaatst, zijn verplicht alle mogelijkheden op het gebied van om-, her- en bijscholing te benutten, en een passend functie-aanbod, detachering of stage bij een andere werkmaatschappij te aanvaarden.
Pas wanneer er twijfels bestaan bij alle betrokkenen – de medewerker en het management – over herplaatsing binnen het concern, wordt gezocht naar een werkplek buiten het concern. BBV-bestuurder Teerink: “In dat geval zorgt Aegon voor begeleiding, bemiddeling en scholing, indien de medewerker zich daartoe bereid heeft verklaard.”
Vacatures bij de business units, ondersteunende diensten, en staforganen worden in beginsel opgevuld door personeel uit de eigen gelederen.
Herplaatsing
Bij opheffing of zodanige verandering van een functie, dat een medewerker ook na (bij)scholing niet meer in staat is goed te functioneren, zal een andere passende functie moeten worden aangeboden.
Een functie is ‘passend’, indien het salarisniveau nooit meer dan twee schalen lager is dan van de oude functie. Van belang bij een passende functie zijn ook de opleiding, werkervaring, capaciteiten, mogelijkheden van her- en bijscholing, werktijd, woon-werkafstand (maximum reisduur 2,5 uur op basis van openbaar vervoer), en persoonlijke omstandigheden. Bij herplaatsing in een lagere functie, behoudt de medewerker zijn oude salaris, inclusief de algemene loonsverhogingen.
Detachering of stage
Een herplaatsing kan van tijdelijke aard (stage of detachering) zijn, maar mag nooit langer duren dan één jaar. De medewerkers verplichten zich hieraan vrijwllig mee te werken, indien geen passende functie is gevonden.
De redenen voor een tijdelijke herplaatsing kunnen zijn: ‘onthechting’ (emotioneel losmaken van oude functie), andere werkervaring, scholing en voorbereiding op nieuwe arbeidsplaats, en gebrek aan een alternatieve functie.
Na een jaar zal Aegon mogen besluiten om een andere functie aan te bieden, waarbij de criteria voor het begrip ‘passende functie’ worden verruimd. Is deze next best-oplossing onder het functieniveau van de medewerker wordt er (op langere termijn) gestreefd naar een functie op het oude niveau.
Suppletieregeling
Bij vrijwillig vertrek naar een werkkring buiten Aegon, in het kader van de outplacement-regeling, kan een aanvulling worden gegeven op het (lagere) salaris bij de nieuwe werkgever.
Duur en hoogte van de toeslag zijn afhankelijk van de terugval in bruto jaarinkomen én de leeftijd van de werknemer. De aanvulling op het loon bedraagt minimaal 20% (tot en met 25 jaar) en maximaal 35% (vanaf 54 jaar). De duur is minimaal twaalf maanden (tot en met 25 jaar) en maximaal zestig maanden (vanaf 55 jaar).
De toeslag wordt ineens bij het beëindigen van het dienstverband uitgekeerd. Over de vorm en aanwending van het geld vindt overleg plaats met de medewerker. Los van deze suppletieregeling ontvangen medewerkers die vrijwillig vertrekken een bruto uitkering van anderhalve maandsalaris. Teerink: “Dat is een afkoopsom voor tertiare arbeidsvoorwaarden, waaronder een korting op de huur van vakantiehuizen. Overigens hebben we nog wel hard voor die uitkering moeten vechten.”
Beroepscommissies
Voor het behandelen van klachten, vragen en verzoeken van werknemers worden twee beroepscommissies geïnstalleerd: één voor de business units en één voor staforganen en de ondersteunende diensten. De commissies blijven werkzaam zolang het sociaal plan loopt. Een unaniem advies van de commissies is bindend voor het management van Aegon.
Een toetsingscomité, bestaande uit twee leden van beide beroepscommissies, onderzoekt in hoeverre werknemers de hen aangeboden (nieuwe) functie in alle redelijkheid mochten weigeren. Medewerkers kunnen bovendien aanvragen voor bemiddeling bij het vinden van een baan buiten Aegon laten toetsen op hun zorgvuldigheid door het comité.

Reageer op dit artikel