nieuws

Aegon-dochters Spaarbeleg Kas en Bank in de lift

Archief

De Aegon-dochters Spaarbeleg Kas en Spaarbeleg Bank hebben vorig jaar klinkende resultaten behaald. Het spaarkasbedrijf zag de omzet met 52% toenemen. Bij het bankbedrijf werd de nieuwe produktie, de inleg van spaargelden, meer dan verdubbeld. Ook dit eerste halfjaar kon de opgaande lijn worden vastgehouden.

Het spaarkasbedrijf boekte vorig jaar ruim 109.000 contracten, een verdubbeling ten opzichte van 1993. Het totale ingeschreven spaarbedrag beliep f 984 mln. Inclusief verzekering was dat f 1.738 (867) mln.
Door met name afkoop, overlijden, en staking werden vorig jaar ruim 11.500 contracten beëindigd. Dat leidde tot een vermindering van het spaarkapitaal, inclusief verzekering, van f 187 mln. Per saldo beliep de toename f 1.551 mln. Het premie-inkomen groeide naar f 53 mln, waarvan f 44 mln aan periodieke premies en f 9 mln aan koopsommen.
De omzet steeg naar f 333 (220) mln, exclusief een waardevermindering van de beleggingen van f 61 mln. In 1993 gaven de beleggingen een waardevermeerdering van f 107 mln te zien. De rendementen op aandelenbeleggingen en gemengde beleggingen beliepen 13,3% resp. 10,8% negatief. In 1993 was dat nog 45,9%, resp. 34,9% positief.
Franchise-organisatie
De franchise-organisatie De Spaarbelegger, een zusterbedrijf van Spaarbeleg Kas en Bank, heeft vorig jaar het aantal verkooppunten sterk zien toenemen.
Het aantal spaaradviseurs dat na interne opleiding als franchisenemer wordt gevestigd in regio’s waar niet of nauwelijks tussenpersonen voor Spaarbeleg actief zijn, groeide naar 59 (34). In het eerste halfjaar van 1995 is dit aantal verder gestegen tot 73. “Het streven is circa 100 franchisenemers door het land te vestigen. Zij opereren zeer succesvol. Hun produktie beliep vorig jaar al, zo’n 10% van de totale omzet”, zegt directeur drs C.H. van den Bos, tevens directielid van Aegon Nederland.
Over de opvolger van de opgestapte directeur Bruyn, die is teruggekeerd naar zijn oude werkgever Proctor & Gamble, kon hij nog geen concrete mededelingen doen. “De gesprekken met kandidaten lopen nog. De aanstelling zal zeker nog dit jaar plaatsvinden.”
Kapitaalsuitbreiding bank
Voor Spaarbeleg Bank was 1994 het meest succesvolle jaar, aldus de directie in haar jaarverslag. Door de stijging van activiteiten – er werden 360.000 RenteRekeningen geopend, waarvan ruim 125.000 in combinatie met bedrijfsspaarregelingen – moest de bank overgaan tot uitbreiding van het eigen vermogen.
Het volgestorte kapitaal, inclusief reserves, werd verhoogd tot f 250 mln via de uitgifte van aandelen ter waarde van f 152 mln aan moedermaatschappij Aegon.
Eind 1994 telde Spaarbeleg Bank 570.000 rekeningen met een totaal inleg van ruim f 4,8 mld, een toename met f 2,9 mld ten opzichte van 1993.
Spaarsaldo nu f 5,9 mld
De eerste zes maanden van dit jaar is het ingelegde spaarsaldo verder gestegen tot f 5,9 mld, deelt Van den Bos mee. Het aantal spaarrekeningen is opgelopen tot 640.000, waarvan 95% in handen van particulieren. Met ongeveer 9.000 bedrijven, c.q. in totaal 187.000 deelnemers, heeft de bank een spaarregeling gesloten.
De rentebaten van de bank stegen vorig jaar tot f 224 (119) mln. Het totaal aan betaalde rente over de ingelegde spaargelden nam toe tot f 194 (99) mln. De overige baten, bestaande uit diensten aan cliënten tegen vaste tarieven, bedroegen f 1 (0,3) mln. De kredietverlening groeide naar f 1.794 (584) mln, waarvan ruim f 1.097 mln aan onderhandse leningen. De bedrijfskosten werden bijna verdubbeld tot f 19 (10) mln. Aan tussenpersonen werden provisies voor in totaal f 1 (0,5) mln uitbetaald. De winst na belastingen kwam uit op f 8 (9) mln. Het aantal medewerkers nam toe tot 35 (23).
Van den Bos:…streven naar 100 franchisenemers… Spaarbeleg Kas 1994 1993 (in f mln) omzet incl. intrest 334,4 219,7 w.v. spaarstortingen 254,6 165,1 risicopremies 53,0 33,5 netto winst 14,7 7,8 administratievergoeding 83,4 43,7 totale kosten 101,3 58,2 w.v. provisies 73,2 34,3 fondsuitkeringen/afkoop 34,1 26,8 nieuwe produktie 1.738 867 nominaal spaarkapitaal 4.684 3.133 verzekerd kapitaal 11.140 7.354 spaartegoed 720 610

Reageer op dit artikel