nieuws

Advies AFM: schrap module ondernemersvaardigheden

Archief

De modules Ondernemersvaardigheden en Sparen en Betalen in de deskundigheidseisen van de WFD moeten worden geschrapt. Verder zou er een vrijstelling moeten komen voor de module Consumptief krediet als men in het bezit is van de module Hypotheken. Deze en andere voorstellen zijn door de Autoriteit Financiële Markten in een eindadvies over de nadere uitwerking van de wet neergelegd bij de minister van Financiën.

Kostenreductie is bij deze voorstellen leidraad voor de AFM. Op basis van de beschikbare gegevens van de zogenaamde reality check en discussies met marktpartijen komt de AFM tot een schatting van de kosten. Uitgaande van de huidige situatie bedragen de nalevingslasten (inclusief de administratieve lasten) eenmalig ongeveer e 166 mln en doorlopend e 144 mln.
De eenmalige kosten voor het intermediair worden geschat op e 84 mln en de doorlopende kosten op e 89 mln. Na de reductievoorstellen zouden de eenmalige lasten uitkomen op e 122 mln en de doorlopende lasten op e 141 mln. De kosten voor banken en verzekeraars komen eenmalig uit op e 55 respectievelijk e 26 mln. De doorlopende kosten komen uit op e 38 mln voor de banken en e 18 mln voor de verzekeraars.
De meeste kosten voor het intermediair zitten in de zogeheten verletkosten: het afwezig zijn bij het bedrijf in verband met opleiding en examens. De reductievoorstellen in de deskundigheidseisen leveren een forse besparing van deze verletkosten op. Een gefaseerde invoering van de WFD zou volgens de AFM tot nog meer besparingen kunnen leiden.
Deskundigheid
Uit het oogpunt van lastenreductie wil de AFM “de wettelijke deskundigheidseisen zo dicht mogelijk laten aansluiten op de bestaande situatie en gebruik maken van internet om de vereiste kennis en deskundigheid in de sector te toetsen en te waarborgen”.
De module Ondernemersvaardigheden kan volgens de AFM worden geschrapt, omdat deze van beperkt belang is voor de 6.500 intermediairs met minder dan drie fte’s personeel. “Tevens verwachten we dat toetreding tot de markt bemoeilijkt wordt door deze diploma-eis.” Het schrappen van de module scheelt e 24 mln, denkt de AFM.
Houders van de module Hypotheken hoeven niet apart de module Consumptief Krediet te halen. “Indien een financiële dienstverlener al hypotheken kan bemiddelen, dan verwachten we dat hij ook in staat is om een aanzienlijk kleiner consumptief krediet te bemiddelen.”
Leven en Hypotheken
Nieuw is het voorstel om een onderscheid te maken in de modules Leven en Hypotheken wat betreft de beleggingskennis van de adviseur. Het voorstel van de commissie Deskundigheid was dat aan deze modules een ‘lichte’ beleggingsmodule (Beleggen A) zou worden toegevoegd.
“De AFM neemt aan dat de module Beleggen A ingeperkt wordt tot advisering voor beleggingsfondsen met een beperkt risicoprofiel. Voor advisering inzake hypotheken en levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan effecten, sectorfondsen, hedge-fondsen en regiofondsen (buiten EU) verwacht de AFM dat gegeven de risico’s verbonden aan deze module Beleggen B vereist is”, zo schrijft nu de AFM.
In het advies wordt benadrukt dat de modules een minimaal niveau definiëren waarop iemand moet kunnen adviseren. “Het bezit van het referentieniveau voor de module Leven is dus geen garantie dat men een bepaald levenproduct ook zorgvuldig kan adviseren.”
Ron van Kesteren, directeur van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en voorzitter van de Commissie Communicatie Markt, is verbaasd over het advies: “Dit klinkt heel vreemd. Het lijkt erop dat de AFM nu twee niveaus wil creëren voor hypotheekadviseurs. Als je meer ingewikkelde hypotheekproducten wilt adviseren, zou je daarvoor een aparte vergunning moeten halen. Ik begrijp nog niet hoe dat dan uitgewerkt zou moeten worden.”
Zorgplicht
De AFM heeft aan het advies van de commissie Zorgplicht en Transparantie inzake de bewaartermijn van adviesdossiers (minimaal zes maanden) een maximum van drie jaar toegevoegd. Daarbij vindt de AFM wel dat zaken als het significant verhogen van een kredietlimiet of het bijstellen van de spaar-beleggingsmix van een hypotheek dusdanig ingrijpende wijzigingen zijn dat de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, vastgelegd moeten worden.
Van de volgende producten vindt de AFM dat de adviestrajecten niet hoeven te worden vastgelegd: levensverzekeringen met een premie maal duur of een koopsom van minder dan e 10.000 (behalve fiscaal gefacilieerde polissen) en kredietlimieten die lager zijn dan e 1.000 of kleiner of gelijk aan de periodieke inkomsten.
Kosten te hoog
De zogeheten reality check, waaraan een vijftigtal kantoren heeft meegedaan, liet zien dat de marge voor het kleine intermediair (maximaal 1,5 fte) op de lange termijn daalt van 15% naar 11%. Het grotere intermediair zou uitkomen op 13%. “Overigens verwacht een deel van de markt dat de marges behouden blijven en niet zullen dalen, omdat de kosten doorberekend zullen worden aan de consument.”
De NBVA vindt de kosten die voortvloeien uit de WFD nog “veel te hoog, ondanks de serieuze pogingen van de Autoriteit Financiële Markten om de lasten op tal van gebieden te reduceren”. “Uit de reality-check van de AFM blijkt dat vooral het kleinschalige intermediair geconfronteerd wordt met een rendementsdaling van 40% in het eerste en 25% in de daaropvolgende jaren. Dat is onaanvaardbaar”, aldus de NBVA. De brancheorganisatie ondersteunt de voorstellen van de AFM om de deskundigheidseisen aan te passen.
Baten
Als baten van de WFD ziet de AFM dat de consument minder foutieve keuzes maakt. Dat zou de consument met betrekking tot aandelenlease en foutief geadviseerde beleggingshypotheken in het verleden e 274 mln aan onnodige kosten hebben gescheeld. Verder denkt de AFM op basis van een flink aantal aannames dat door terugbrengen van het hypotheekrenteverschil tussen aanbieders en een hogere eindwaarde van garantiekoopsommen nog eens e 188 mln aan baten meebrengen.
Voor de financiële branche ziet de AFM een gelijk speelveld, beperking van het verlies van klanten en hogere pensioenbaten als voordelen van de WFD. Voor de individuele dienstverlener worden reputatieverbetering, minder claims en minder klantverloop voorzien.

Reageer op dit artikel