nieuws

Achmea gaat ¦ 120 miljoen uitgeven voor naamsbekendheid

Archief

Medio mei start Achmea met een drie jaar durende campagne om het concern “op de kaart te zetten”. Dat gaat zo’n f 120 miljoen kosten. Eind van het jaar is Eureko, waarvan Achmea deel uitmaakt, klaar om de sprong naar de beurs te maken. Dit zei Achmea-topman Nol Hoevenaars bij de presentatie van de jaarcijfers.

De positioneringscampagne is het sluitstuk van het merkenbeleid dat Achmea de afgelopen jaren heeft gevoerd. Na een reorganisatie en het oprichten van business-units, is de naam Achmea toegevoegd aan (vrijwel) alle merknamen. Het concern zelf is echter volgens topman Nol Hoevenaars, nog te onbekend. “We moeten ons nu als groep op de kaart zetten.” De nieuwe groepsprofilering vindt Hoevenaars ook belangrijk de Achmea-medewerkers. De campagne (radio, tv en print) start medio mei en richt zich aanvankelijk “op de decisionmakers in de arbeidsmarkt”. Daarna zal de campagne op een ruimer publiek worden gericht. De campagne gaat drie jaar duren en kost jaarlijks f 35 tot f 40 miljoen.
Eureko, waarvan Achmea deel uitmaakt, is eind van dit jaar klaar om de sprong naar de beurs te maken. Dit zal waarschijnlijk volgend jaar gebeuren. “Maar we wachten natuurlijk wel op een goed moment.” Hoevenaars bevestigde dat beleggers dan wel moet worden uitgelegd wie Eureko is.
Eureko BV werd afgelopen november opgericht. Behalve Achmea (65%) omvat Eureko de volgende verzekeraars: S&G (Portugal), Friends First (Ierland), PZU (Polen), en Union (Slowakije). Voorts omvat Eureko een 10-procentbelang in Maaf (Frankrijk) en enige kleinere dochters en minderheidsbelangen. Voordien maakte Achmea deel uit van een Europese alliantie die Eureko heette en die nu EurAPCo heet. Eureko BV neemt met zes Europese partners deel in EurApCo. Eureko is qua grootte de veertiende verzekeringsgroep in Europa, maar wil door acquisitie of fusie op de tiende plaats komen.
Nieuwe concepten
Nu de reorganisaties achter de rug zijn gaat Achmea werken aan nieuwe producten maar vooral aan nieuwe concepten. “Kernbegrippen zijn all care en all finance”, zei Hoevenaars. “Wij willen de klant probleemoplossingen verkopen. De zorgverzekering blijft nadrukkelijk onze kernactiviteit. Op het gebied van zorg en sociale zekerheid willen wij een voortrekkersrol gaan spelen. We hebben alles in huis: ziektekosten, ziekenfonds, verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie, reïntegratie en interventie. Hieruit moeten in samenwerking met grote klanten concepten worden geboren die wij in de markt gaan zetten.” Zorgconcepten worden aangeboden onder de noemer Achmea Health.
Nieuwe distributiewijzen
Ook richt Achmea het oog op nieuwe distributiewijzen. Met energieleverancier Nuon wordt gepraat over een aan wonen gerelateerd pakket verzekeringen diensten voor circa 2,5 miljoen huishoudens. Sinds vorig jaar wordt onder de naam ‘Zo Geregeld’ proefgedraaid met de verkoop van producten via C1000-supermarkten. Sinds november loopt een proef in Spijkenisse en sinds maart in Bleiswijk. Binnenkort start een proef in Bennekom. “Het loopt beter dan ik had verwacht”, zei Hoevenaars. “We hebben dit op de retail-manier aangepakt. Niks geen marktonderzoek. Gewoon neerzetten en kijken hoe het loopt. Dat is een goedkope manier die ons toch goede informatie oplevert.” Bij dergelijke initiatieven snijdt het mes aan meer kanten. “In tegenstelling tot bij sommige andere concerns, zijn wij voorspoedig in cross-selling.”
“De direct-writers van Achmea boeken uitstekende resultaten met Internet”, zei Hoevenaars. Cijfers konden hierbij echter niet worden gegeven. “De internetcommunicatie moet worden uitgebouwd naar de pensioensector. Verder is ons streven vooral dat de klant op elk moment zijn dossier kan raadplegen.”
Jaarcijfers
Bij Achmea is de brutopremie-omzet vorig jaar met 2,7% gedaald tot f 8.599 mln. In de levensector daalden de premies met 9,2% naar f 3.854 door het wegvallen van de grote pensioencontracten met het Spoorwegpensioenfonds en de ANWB. Per begin dit jaar zijn een aantal nieuwe contracten gesloten waardoor de omzet weer op het ‘oude’ niveau zal komen. In het individuele levenbedrijf groeide de premie met 11% tot f 2,4 mld. Het resultaat voor belasting steeg van f 259 mln naar f 554 mln.
In de schadesector steeg de premie-omzet met 4,5% tot f 2.379 mln. De groei was mede te danken aan de autoverzekering ‘Groene Polis’.
In de zorgsector werd uit particuliuere ziektekostenverzekeringen een premie-inkomen behaald van f 2.335 (2.323) mln en een resultaat voor belasting van f 92 (61) mln. In overige medische verzekeringen (aov, ziekteverzuim, ongevallen, Pembaproducten) bedroeg de brutopremie f 693 (669) mln en het technisch resultaat f 46 (50) mln. De verzuimverzekering leverde voor het eerst een positief resultaat op.
Bij de ziekenfondsen (niet mee-geconsolideerd in het jaarverslag) bedroeg de omzet f 5,1 (4,7) miljard en stegen de resultaten.
Het groepsvermogen steeg van f 8,6 mld naar f 10,7 mld. {kader]
Geen captives?
Achmea, die 15% van de verzekeringsomzet via het intermediair bereikt, wil geen captives. Dit zei Achmea-topman Nol Hoevenaars bij de presentatie van ‘zijn’ jaarcijfers. Wel heeft Achmea kortgeleden Florinvest had opgericht, een fonds dat kapitaal verstrekt aan startende of uitbreidende tussenpersonen. “Het zal dus nooit om een meerderheidsbelang gaan.” Het fonds is gestart met f 10 miljoen in de pot. Eén tussenpersoon heeft tot nu toe hier gebruik van gemaakt.
Na de presentatie bevestigde Achmea tegenover AM dat er wel een captive is. Het concern heeft namelijk een 100% belang in de I&I Adviesgroep die vestigingen heeft in Amersfoort, Den Haag, Maastricht, en Zoetermeer. Dat Achmea aan I&I niet had gedacht, verklaart het concern met de mededeling dat I&I aanvankelijk een servicebedrijf voor een groot pensioencontract (van Avéro) was en pas recent fungeert als algemeen intermediair. Achmea Groep 2000 1999 omzet 14.361 15.919* w.v. brutopremie 8.599 8.835 bancaire baten 1.230 2.710 beleggingsbaten 2.288 2.405 w.v. voor rekening polishouders: 117 2.038 overige baten 325 716 nettowinst 812 651 ziektekosten (exl. ziekenfonds) brutopremie 2.335 2.323 resultaat voor bel 92 61 Schade brutopremie 2.379 2.277 w.v.: medische verz. excl. ziektekosten: 693 669 WA motorrijtuigen 604 567 motorrijtuigen 504 484 brand 371 330 totaal resultaatvoor bel 129 108 totaal technisch res. 71 31 w.v.: medisch 46 50 WA motorrijtuigen 12 12 motorrijtuigen 25 3 brand 6 14 Pensioen en Leven premie-inkomen 3.885 4.235 resultaat voor bel. 554 259 Bancaire activiteiten baten 2.710 2.174 winst 138 1.43 in f mln * Bij de in het jaarverslag opgenomen kerncijfers gaat Achmea uit van omzetten exclusief de beleggingsopbrengsten voor rekening van polishouders. Hierdoor wordt op papier een omzetstijging bereikt van zo’n 3%(namelijk van f 13.881 naar f 14.361) terwijl in werkelijkheid sprake is van een omzetdaling. =======================================================================

Reageer op dit artikel