nieuws

ABZ: ‘Personenschade is een nagenoeg onontgonnen terrein’

Archief

“De personenschade is op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) nagenoeg onontgonnen.” Dat stelt ABZ, exploitant van het Audalet-systeem, in haar jaarverslag over 1998.

ABZ betoogt: “Zelfs de schadeafdelingen van WA-verzekeraars werken nog grotendeels met papieren dossiers. Op het terrein van dataverzameling en -verrijking loopt de personenschade achter op andere branches.”
Met het faciliteren en uitbouwen van een online kennissysteem van het Personenschade Instituut van Verzekeraars(PIV) meent ABZ in 1998 op dit punt een belangrijke eerste stap te hebben gezet. “Daarmee is echter nog slechts een begin gemaakt met de toepassing van ICT-oplossingen in de personenschade. Stijgende transactiekosten vereisen immers een doelmatiger dossierbeheer, stijgende schadelast vereist inzicht in proces en uitkomst, en de behoefte aan normering en standaardisatie neemt evenredig toe. Op elk van deze terreinen is ABZ actief.”
Doorlooptijd
ABZ stelt dat er jaarlijks circa 60.000 nieuwe personenschadedossiers bijkomen, waarbij de gemiddelde doorlooptijd bij ‘herstelbare’ schade negen maanden bedraagt en bij dossiers met toekomstschade zelfs zeven jaar; dit met name als gevolg van het regres. “Op dit moment is in deze branche het ‘regelen’ vaak belangrijker dan het ‘rekenen’, met name voor kleinere schades.”
“De Audalet-calculatie van ABZ is echter van belang in het schadesegment boven de f 100.000. dit komt momenteel neer op circa 10% van alle dossiers, maar lijkt sterk stijgende.”
Behalve die Audalet-calculatie laat ABZ zich nog op enkele andere sterke punten voorstaan: de brede acceptatie bij ‘halende’ en ‘betalende’ partijen, de competenties die de nieuwe organisatie bezit en de juiste mix van inhoudelijke en ICT-kennis. “De rol die ABZ vervult in het Nationaal Platform Personenschade (NPP) is bovendien van groot belang om de polariserende krachten in deze wereld beheersbaar te houden.”

Reageer op dit artikel