nieuws

ABP staat voor keuze: eigen maatschappij oprichten of samenwerken

Archief

met verzekeraars

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds beraadt zich, met het oog op de voorgestelde privatisering op 1 januari 1996, over de vraag of het zelf een verzekeringmaatschappij zal gaan oprichten zoals sommige andere pensioenfondsen hebben gedaan, of strategische allianties zal aangaan met een aantal verzekeringmaatschappijen.
Dit vertelde voorzitter drs J. Neervens van de directieraad ABP op de relatiedag van ABP-Hypotheken voor het intermediair.
Ohra
Neervens maakte gewag van de samenwerking op het ogenblik van het ABP met Ohra waarbij het gaat om een aanvullend individueel pensioen dat het ABP thans niet zelf in de markt mag en kan zetten. Neervens: “Als het gaat om de toekomst, zal het ABP na de privatisering in de markt zoeken naar vormen van zinvolle samenwerkingen”.
De overeenkomst met Ohra staat daarmee volgens Neervens geheel los van het belang dat het ABP hecht aan het intermediair voor het hypotheekbedrijf. “De afzetmogelijkheden van onze hypotheekprodukten zijn in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de distributiekanalen. We hebben ooit welbewust gekozen voor intermediairs en we zijn er wel bij gevaren. Dat zullen we niet vergeten”.
Het ABP zal over niet al te lange tijd een strategie afronden die nader ingaat op de samenhang tussen collectieve en individuele produkten. Neervens: “We zijn op zoek naar een goed huwelijk tussen specifieke verzekeringsprodukten voor onze ongeveer 1 miljoen deelnemers en produkten voor een bredere markt. In deze strategie is de nodige plaats ingeruimd voor de geëigende marktbenadering per produkt”.
De ervaringen van het ABP met het intermediair in het kader van de afzet van hypotheken zijn volgens Neervens “zonder meer goed. Waarom zouden we dan niet bezien of we in de toekomst voor allerlei nieuwe produkten in de sfeer van de arbeidsverhoudingen en op de terreinen van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet ook een beroep op u kunnen gaan doen?”
Op grond van zijn beleggingsdoelstelling moet de belegging van het ABP in hypotheken ad f 17 mld stijgen tot f 21 mld in 1997.
Het is voor het ABP van de toekomst nodig dat wij er ons steeds goed rekenschap van geven dat wij nog veel meer voor elkaar kunnen gaan betekenen, aldus Neervens tot het intermediair.
Privatisering
Het kabinet heeft in oktober een wetsontwerp voor advies naar de Raad van State gestuurd volgens welk ontwerp het ABP op 1 januari 1996 geprivatiseerd wordt.
Het ABP valt dan onder de PSW. “In eerste instantie nog met één verplichte collectieve regeling met één premie voor alle 8 overheidssectoren, gebaseerd op solidariteit tussen alle overheidswerknemers en -werkgevers. Maar wij zijn al volop bezig om na te gaan of één pensioenregeling in de toekomst nog wel voldoet. De solidariteit staat onder druk, individualisering en flexibilisering van pensioenregelingen worden steeds belangrijker. De markt vraagt erom”.
De werknemers in de overheidssectoren gaan liefst op 1 januari 1996 maar uiterlijk begin 1998 onder de werknemersverzekeringen van het bedrijfsleven vallen. Het invaliditeitspensioen wordt dan vervangen door de WAO met bovenwettelijke aanspraken die verzekerd moeten worden.

Reageer op dit artikel