nieuws

Aantal NHG-hypotheken vorig jaar toegenomen

Archief

Het aantal garanties op hypothecaire leningen van particulieren is vorig jaar licht gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag van stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

In totaal heeft de stichting Waarborgfonds Eigen woningen, belast met de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), vorig jaar 58.247 garanties verstrekt. In 1998 waren dit er 56.928. Het grootste deel (65%) werd verleend op spaar- en levenhypotheken. De gemiddelde lening bedroeg f 243.900. Ter vergelijking: in 1998 lag dit bedrag op f 224.000 en het jaar daarvoor nog op f 209.000.
In het boekjaar 1999 werden 39 (1998: 47) schadeclaims ingediend wegens gedwongen verkoop van woningen, waarvan er 25 (gedeeltelijk) zijn gehonoreerd. Hiermee was in totaal f 1,0 (1,7) mln Overigens bestond ten aanzien van maar liefst 10 declaraties het vermoeden van hypotheekfraude, meldt de stichting. Deze zijn wel gehonoreerd voor in totaal een bedrag van f 612.479. Volgens de stichting omdat bij de beoordeling bleek dat “het aannemelijk is dat de geldgevers bij de acceptatie voldoende zorgvuldig hebben gehandeld”. De overige 15 gedwongen verkopen met verlies werden veroorzaakt door wanbetaling (6), werkloosheid (5), echtscheiding (3) en overcreditering (1).
Oude regeling
Onder de oude regeling (rijk en gemeenten) werden vorig jaar (9) 21 schadeclaims ingediend in verband met gedwongen verkoop van woningen. Hiervan werden er 5 (gedeeltelijk) gehonoreerd voor in totaal een bedrag van f 58.879 (331.093). Het garantievermogen ‘afkoop Rijk’ bedroeg eind vorig jaar f 49,4 mln (47,4)) mln, het vermogen van ‘afkoop gemeenten’ f 39,1 (36,8) mln. Het gegarandeerde vermogen van de oude gemeentegarantie met rijksdeelneming bedroeg eind vorig jaar naar schatting f 17.325 mln, tegen 30,090 mln in 1998.
Inkomsten
Aan door de koper betaalde borgtochtprovisies (0,36% over lening) werd vorig jaar f 51,1 (45,8) mln aan provisie ontvangen. De gemiddelde provisie bedroeg f 878 (806). De inkomsten zijn toegevoegd aan het garantievermogen van de stichting, dat hiermee op totaal f 234,9 (176,0) mln uitkomt. Overige inkomsten waren onder meer f 2,3 (2,2) mln door de koper betaalde administratiekosten (f 40 per borgstelling).
Het gegarandeerde vermogen, de som van alle in totaal 259.334 (211.128) lopende hypotheken met NHG, steeg vorig jaar naar f 54.284 (42,432) mln. Het fondsvermogen steeg in totaal naar f 313 (250) mln.
Nieuwe garantie
De NHG voor kwaliteitsverbetering – een nieuwe garantiefaciliteit voor leningen in verband met achterstallig onderhoud ten opzichte van eigenaar-bewoners – is in het eerste jaar in totaal slechts vijftig keer verleend. In 42 gevallen was sprake van een totale financiering, in 8 van een aanvullende hypotheek. De som van de gewaarborgde leningen bedroeg f 10,3 mln, de gemiddelde lening f 206.400. In het eerste boekjaar zijn nog geen declaraties ingediend.
Het succes van de nieuwe borgstelling – een magere vijftig in plaats van de begrootte duizend garanties- viel de stichting flink tegen. Als verklaring wordt onder meer de gebleken onbekendheid bij de marktpartijen genoemd en het feit dat nog niet alle geldverstrekkers de nieuwe faciliteit automatiseringstechnisch kunnen verwerken. Dit jaar zegt de stichting de nieuwe garantiefaciliteit meer onder de aandacht te willen brengen.

Reageer op dit artikel