nieuws

Aantal klachten tegen uitslagen SEA-examens in 1994 weer hoger

Archief

Het aantal klachten tegen de uitslag van examens van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) is in 1994 nog verder gestegen. Van de geëxamineerden die afgewezen zijn, diende 3,78% een klacht in. In de periode 1989 tot en met 1994 was dit percentage jaarlijks successievelijk: 0,35%, 0,32%, 0,91%, 2,00%, 2,90% en 3,78%.

Deze gegevens zijn vermeld in het jaarverslag over 1994 van de SEA.
“Hoewel de SEA in 1989 op goede gronden heeft besloten tot de thans bestaande klachtenregeling, moet na vijf jaar worden vastgesteld dat het aantal klachten en beroepszaken een bijzonder sterke groei vertoont”, schrijft het bestuur. “Gelet op het aantal afgewezen klachten en beroepszaken, is de vraag op zijn plaats of er sprake is van oneigenlijk en onoordeelkundig gebruik van de regeling en zo ja, op welke wijze daaraan beperkingen kunnen worden gesteld.”
Het blijkt volgens het bestuur nogal eens voor te komen dat afgewezen geëxamineerden een klacht indienen die niet tot stand is gekomen op goede gronden, terwijl zij er beter aan hadden gedaan zich serieuzer op het examen voor te bereiden.
Het grootste aantal klachten betreft het toegekende cijfer voor het examenwerk. Een aantal afgewezenen met het cijfer 5 dient volgens het verslag van de SEA een klacht in met de gedachte: ‘Niet geschoten is altijd mis’. “Er wordt geklaagd als er eigenlijk niets te klagen valt”.
In 1994 diende 3,78% van de afgewezen geëxamineerden ofwel 572 personen een klacht in. Van de klachten zijn er inmiddels 242 toegewezen en 349 afgewezen. Het is nog niet bekend hoeveel klachten over 1994 in totaal in hoger beroep zijn toegewezen.
Apart bestuur
Het bestuur van het exameninstituut SEA is tevens het bestuur van het opleidingsinstituut SVV. Op verzoek van het ministerie van financiën komt er dit jaar een apart bestuur voor de SEA. Volgens het huidige bestuur is de bestuurlijke belangenverstrengeling vooral optisch. SEA en SVV blijven wel dezelfde directeur houden.
De SEA is gestart met een onderzoek naar de oorzaken van de sterke wisseling van examenuitslagen per jaar. Onder regie van de SEA hebben onderzoekers gesprekken gevoerd met leerstofontwikkelaars, cursistenbegeleiders, docenten, examencommissieleden en correctoren. Daarnaast gaat het externe instituut CITO een advies uitbrengen over de kwaliteit van de examens en mogelijkheden van verbetering daarvan. Dit jaar wordt het rapport uitgebracht.
Het aantal deelnemers aan SEA-examens steeg in 1994 met 10,7% tot 27.082 deelnemers (vorig jaar 24.471). Hiervan slaagde 43% (38%). Ruim 2.500 kandidaten die zich hadden gemeld voor het examen, kwamen niet opdagen.
Het aantal examens steeg met 32% tot 66. De planning voor de nabije toekomst geeft aan, dat er met een verdere groei rekening moet worden gehouden. De groei van het aantal examens hangt samen met de verdergaande verdeling van totaalexamens in modules.

Reageer op dit artikel